§ 9. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  9. 
1. 
Zgłoszenia kandydatów są składane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.