§ 4. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  4. 
1. 
Kandydatów na członków Rady kierownicy jednostek podległych organom administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych zgłaszają, za zgodą tych osób, za pośrednictwem organów administracji rządowej, którym podlegają lub przez które są nadzorowani.
2. 
Zgłoszenie kandydata przez kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1, zawiera określenie kwalifikacji kandydata przydatnych do wykonywania zadań członka Rady.