§ 17. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  17. 
1. 
Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
2. 
Protokół posiedzenia Rady podpisują obecni na posiedzeniu współprzewodniczący oraz protokolant.