§ 15. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  15. 
Zespół problemowy zajmuje stanowisko zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zespołu problemowego.