§ 14. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  14. 
1. 
Posiedzenie zespołu problemowego zwołuje jego przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu.
2. 
Posiedzenie zespołu problemowego może zostać zwołane na wspólny wniosek współprzewodniczących Rady w przypadku konieczności pilnego zajęcia stanowiska.
3. 
Przewodniczący zespołu problemowego, po uzgodnieniu z członkami zespołu, może wystąpić z wnioskiem do Rady o powołanie eksperta lub zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy.