Psychiatryczne świadczenia zdrowotne w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.5.38

Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 grudnia 1995 r.
w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychiatrycznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) zarządza się, co następuje:
Domy pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej "domami", zapewniają:
1)
psychiatryczną opiekę zdrowotną,
2)
rehabilitację leczniczą, w tym terapię zajęciową,
3)
socjoterapię i psychoterapię,
4)
stałą opiekę pielęgniarki przeszkolonej w opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi; szkolenie pielęgniarki organizuje kierownik domu.
W celu realizacji zadań określonych w § 1:
1)
dom zatrudnia:
a)
lekarza psychiatrę, a w razie niemożności zatrudnienia psychiatry - lekarza innej specjalności,
b)
psychologów,
c)
terapeutów zajęciowych,
d)
pielęgniarki,
2)
dom zapewnia pomieszczenia i urządzenia niezbędne dla wykonywania świadczeń psychiatrycznych, a zwłaszcza:
a)
gabinet dla lekarza i psychologa,
b)
pracownię terapii zajęciowej,
c)
pomieszczenie dla grupowych zajęć terapeutycznych i ruchowych,
d)
pomieszczenie dla osób wymagających wzmożonego nadzoru ze względu na ich stan psychiczny.
Mieszkańcom i innym osobom korzystającym ze świadczeń środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej "domami samopomocy", zapewnia się psychiatryczną opiekę zdrowotną oraz rehabilitację społeczną.
Psychiatryczna opieka zdrowotna obejmuje zwłaszcza konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego oraz psychoterapię i terapię farmakologiczną.
Rehabilitacja społeczna obejmuje zwłaszcza:
1)
podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2)
terapię zajęciową,
3)
podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy,
4)
pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.