§ 8. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  8. 
1. 
Funkcjonariuszowi może być przyznany lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normą, jeżeli wyrazi na to zgodę albo wystąpi z wnioskiem o przyznanie takiego lokalu. Przyznanie lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normą nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującej normie.
2. 
W przypadku gdy brak jest możliwości przyznania lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej zgodnie z przysługującą normą, funkcjonariuszowi, za jego zgodą, może być przyznany lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej niż przysługująca zgodnie z normą.