§ 5. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  5. 
1. 
Lokal mieszkalny albo tymczasową kwaterę przyznaje się po złożeniu przez funkcjonariusza oświadczenia mieszkaniowego według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Oświadczenie mieszkaniowe funkcjonariusz składa kierownikowi jednostki organizacyjnej, do której został przeniesiony, w terminie 7 dni od dnia:
1)
przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości;
2)
wystąpienia okoliczności mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery.