§ 2. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  2. 
Za członków rodziny funkcjonariusza, których uwzględnia się przy ustalaniu świadczeń związanych z przeniesieniem, zwanych dalej "członkami rodziny", uważa się pozostających z funkcjonariuszem we wspólnym gospodarstwie domowym w dniu przeniesienia:
1)
małżonka;
2)
dzieci własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie, pozostające na utrzymaniu funkcjonariusza, jeżeli nie ukończyły 25. roku życia, a także bez względu na wiek, jeżeli są to dzieci, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
3)
rodziców funkcjonariusza i rodziców małżonka funkcjonariusza będących na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek, niepełnosprawność albo inne okoliczności są niezdolni do samodzielnego utrzymania; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.