§ 17. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  17. 
Funkcjonariuszowi przebywającemu w dniu wejścia w życie rozporządzenia na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim albo urlopie ojcowskim, któremu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został przyznany ekwiwalent z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania, ekwiwalent ten przysługuje przez okres przebywania na tym urlopie oraz po zakończeniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego albo urlopu ojcowskiego, jeżeli nadal spełnia warunki, o których mowa w § 11 ust. 3.