§ 16. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  16. 
1. 
Świadczenia przyznane funkcjonariuszowi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za przyznane zgodnie z rozporządzeniem.
2. 
Umowę między funkcjonariuszem a kierownikiem jednostki organizacyjnej określającą zasady korzystania odpowiednio z przyznanego lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery zawartą zgodnie z przepisami dotychczasowymi uznaje się za zawartą zgodnie z rozporządzeniem.
3. 
Oświadczenia mieszkaniowe złożone zgodnie z przepisami dotychczasowymi uznaje się za oświadczenia, o których mowa w § 5.