§ 15. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  15. 
1. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości przysługują:
1)
jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza do miejsca pełnienia służby;
2)
jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza powracającego po upływie okresu czasowego przeniesienia do jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem;
3)
diety, o których mowa w § 13 ust. 1.
2. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości, który w dniu przeniesienia posiada członków rodziny, przysługują ponadto świadczenia, o których mowa w § 11 ust. 3.
3. 
Koszty i diety, o których mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1 i 3 - zwraca jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, do której funkcjonariusz został przeniesiony;
2)
ust. 1 pkt 2 - zwraca jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem.
4. 
Przepisy § 11 ust. 4 i 5, § 12 i § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.