§ 14. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  14. 
1. 
Zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego obejmuje koszty transportu, opakowania oraz prac załadunkowych i wyładunkowych.
2. 
Zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego następuje na podstawie przedstawionych rachunków lub biletów bagażowych.