Przyznanie Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.31.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 10 czerwca 1948 r.
o przyznaniu Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 182 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 384) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 10, poz. 63, z 1945 r. Nr 58, poz. 334 i z 1948 r. Nr 24, poz. 164) zarządzam, co następuje:
Publikacja albo jawne stosowanie wynalazku lub wzoru, wystawionych na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w czasie od dnia 1 lipca 1948 r. do dnia 15 października 1948 r. włącznie, nie będzie przeszkodą do uzyskania patentu lub do zarejestrowania wzoru, jeżeli nastąpiły po wystawieniu, zgłoszenie zaś wynalazku lub wzoru w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło przed upływem sześciu miesięcy od daty wystawienia. Pod tymiż warunkami samo wystawienie wynalazku lub wzoru na wymienionej wystawie, ani inne zgłoszenie, dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej po dacie wystawienia, nie będzie przeszkodą do uzyskania patentu lub zarejestrowania wzoru.
Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, umieszczonego przedtem na towarze, wystawionym na wymienionej wystawie, będzie korzystało z prawa pierwszeństwa od daty wystawienia, jeżeli zgłoszenie to nastąpiło przed upływem sześciu miesięcy od tej daty.
Do zgłoszenia wynalazku lub wzoru, wniesionego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z powołaniem się na ulgi, określone w rozporządzeniu niniejszym, powinno być dołączone zaświadczenie zarządu wystawy, wymieniające przedmiot i datę wystawienia, do zgłoszenia zaś znaku towarowego - zaświadczenie stwierdzające, że dany znak umieszczony był na towarze, wystawionym na tej wystawie, tudzież wymieniające osobę wystawcy, przedsiębiorstwo, rodzaj towaru oraz datę wystawienia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.