Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.23.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1919 r.

USTAWA
z dnia 7 marca 1919 r.
w przedmiocie przyznania prawa pupilarności papierom pożyczki państwowej z dnia 30 października 1918 r. Dz. Pr. № 14

Art.  1.

Papiery (asygnaty) pożyczki państwowej z dnia 30 października 1918 r. № 14 Dz. Pr. mają wszelkie prawa papierów, posiadających bezpieczeństwo pupilarne. Mogą one być przeto używane dla lokacji kapitałów osób pozostających pod opieką lub kuratelą, niemniej kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacji publicznych, kaucji cywilnych i wojskowych, oraz dla konwersji innych papierów pupilarnych.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Skarbu i Sprawiedliwości.