Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.18.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 4 marca 1930 r.
w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów hutniczych, położonych na terenie działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Katowicach. *

Na podstawie art. 3-go ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650) na wniosek Zarządu Głównego Funduszu Bezrobocia zarządzam co następuje:
§  1. Przyznaje się w miesiącu marcu 1930 r. prawo do zasiłków na wypadek bezrobocia tym częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów hutniczych na terenie działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Katowicach, którzy odpowiadają warunkom art. 3-go ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650).

Wysokość zasiłków, stosownie do ustępu 2-go tegoż artykułu, określi Zarząd Główny Funduszu Bezrobocia.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 15 kwietnia 1930 r. moc nin. rozporządzenia została przedłużona na miesiące kwiecień i maj 1930 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów hutniczych, położonych na terenie działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Katowicach (Dz.U.30.27.239).