Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.77.522

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 sierpnia 1920 r.
w sprawie przyznania pracownikom kolejowym płac zasadniczych poszczególnych stopni płac, przewidzianych w art. 3 ustawy o uposażeniu pracowników kolei państwowych z dnia 13 lipca 1920 r. Dz. U. № 65.

Art.  1.

Aż do czasu zaliczenia stanowisk służbowych do poszczególnych stopni płac przewidzianych w art. 3 ustawy o uposażeniu pracowników kolei państwowych (Dz. U. № 65) przyznaje się w wykonaniu art. 13 pracownikom kolei państwowych płacę następujących stopni płac z odpowiednim dodatkiem drożyźnianym

I.

Na całym obszarze Rzeczypospolitej.

Prezesom i wiceprezesom Dyrekcji, którzy dotychczas pobierali uposażenie pewnej klasy rangi względnie pewnej kategorji płac:
a) płacę stopnia pierwszego (1), o ile pobierali płace IV rangi (kategorji),
b) płace stopnia drugiego (2), o ile pobierali płace V rangi (kategorji).

Na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

A. We wszystkich Dyrekcjach (wydziałach, oddziałach i inspekcjach) oraz urzędach służby wykonawczej (liniowe j):

a) Dyrektorom wydziałówstopnia3
b) wicedyrektorom wydziałów, naczelnikom oddziałów (inspekcji)"4
c) naczelnikom działu I kl. (działy techn. i specjalne) zastępcom naczelników oddziałów (inspekcji)"5
d) naczelnikom działów II kl. (inne działy) pomocnikom naczelników działu I kl."6
e) pomocnikom naczelników działu II kl. st. referentom, kierownikom rachub w oddziałach (inspekcji) st. technikom"7
f) referentom, st. rachmistrzom, sekretarzom w oddziałach (inspekcji), technikom, starszym rysownikom"8
g) pomocnikom referentów, rachmistrzom, pomocnikom sekretarzy w oddziałach (inspekcji) rysownikom I klasy"9
h) st. kancelistom, dziennikarzom, archiwistom, rysownikom II kl., introligatorom"10
i) kancelistom I kl., maszynistkom I kl."11
j) kancelistom II kl., maszynistkom II kl., starszym woźnym"12
l) woźnym, odźwiernym"13
m) pomocnikom woźnych, praczkom, pielęgniarkom"14

B. W wydziałach dyrekcyjnych:

a) lekarzom naczelnym, szefom kancelarji, radcom prawnym, inspektorom-kontrolerom w wydziale drogowymstopnia4
b) zastępcom naczelnych lekarzy, lekarzom oddziałowym, kierownikom kasy przezorności, kierownikom działu wojskowego, inspektorom szkolnym, kasjerom głównym, starszym rewizorom instruktorom w wydziale finansowym, starszym rewizorom ruchu, inżynierom do szczególnych zleceń przy prezesie ."5
c) pomocnikom lekarzy oddziałowych, pomocnikom kasjerów głównych, rewizorom dochodów, kierownikom odbioru dostaw i st. kontrolerom w wydziale zasobów, starszym inżynierom, architektom, inżynierom do szczególnych zleceń w wydziale mechanicznym, komisarzom do nadzoru naprawy taboru, rewizorom ruchu w wydziale kolei dojazdowych"6
d) mierniczym (geometrom), prowizorom, rewizorom kasowym w wydziale finansowym, zarządzającym drukarnią, kontrolerom zasobowym, starszym dyspozytorom ruchu, inżynierom, budowniczym, konstruktorom, zarządzającym rysownią, starszym maszynistom instruktorom, starszym agentom technicznym, kontrolerom magazynowym i kasjerom wydziału kolei dojazdowych"7
e) intendentom szpitala, kasjerom-płatnikom i archiwistom dokumentów płatniczych w wydziale finansowym, starszym taksatorom, kontrolerom biletów, intendentom, dyspozytorom ruchu, kontrolerom biegu pociągów, zarządzającym magazynem towarów zaległych, kontrolerom korespondencji telegraficznej, pomocnikom kasjera wydziału kolei dojazdowych, kontrolerom robót i kontrolerom inwentarza wydziału kolei dojazdowych"8
f) felczerom, kasjerom-poborcom wydziału finansowego, taksatorom, wykonawcom biletów"9
g) magazynierom druków i ekspedientom drukarni w wydziale zasobów i dochodów"10
h) gospodyniom szpitala, akuszerkom"12
i) sanitarjuszkom"13

C. W oddziałach (inspekcjach) i urzędach wykonawczych (linja):

a) naczelnikom warsztatów głównychstopnia4
b) naczelnikom centralnych magazynów zasobów, rewizorom ruchu I kl., zawiadowcy stacji Warszawa-główna, zarządzającemu stacją miejską Warszawa, zastępcom naczelnika warsztatów głównych, naczelnikom warsztatów centralnych, naczelnikom depot głównego, naczelnikom depot wagonowego, naczelnikom odcinka drogowego kl. I, naczelnikom warsztatu elektrotechnicznego centralnego, zarządzanemu koleją kl. I kolei dojazdowych"5
c) rewizorom zasobów, zarządzającym magazynem zasobów kl. I, rewizorom ruchu II kl., zawiadowcom stacji kl. I, kontrolerom przewozów, zarządzającym stacją miejską, zastępcy zarządzającego stacją miejską Warszawa, ekspedytorom stacji kl. I, naczelnikom agentury celnej, zastępcom naczelnika warsztatów centralnych, pomocnikom naczelnika warsztatów głównych i centralnych, zastępcom naczelnika depot głównego, naczelnikom depot średniego, zawiadowcom oddziału I kl. w warsztatach, naczelnikom odcinka drogowego kl. II, zastępcom naczelnika odcinka drogowego kl. I, architektom i starszym inżynierom w oddziałach (inspekcji), naczelnikom odcinka elektrotechnicznego, zastępcom naczelnika warsztatu elektrotechnicznego centralnego, zarządzającemu koleją kl. II oraz kierownikom drogowym trakcji i ruchu kolei dojazdowych"6
d) zarządzającym magazynem zasobów kl. II, pomocnikom zarządzającego magazynem zasobów kl. I, starszym dyspozytorom ruchu w oddziale (inspekcji), zastępcom zawiadowcy stacji kl. I, zawiadowcom stacji kl. II, zastępcom ekspedytora stacji kl. I, starszym kasjerom towarowym, zarządzającemu kasami biletowemi Warszawa główna, ekspedytorowi bagażowemu Warszawa główna, starszym deklarantom agentury celnej, nadzorców magazynów celnych, pomocnikom naczelnika depot głównego i średniego, naczelnikom depot zwrotnego, rewizorom oddziału mechanicznego (inspekcji), buchalterom w warsztatach, zawiadowcom oddziału II kl. w warsztatach, pomocnikom zawiadowcy oddziału I kl. w warsztatach, maszynistom-instruktorom w oddziele (inspekcji), inżynierom w oddziele (inspekcji), zastępcom naczelnika odcinka drogowego kl. II, starszym nadzorcom drogowym i nadzorcom drogowym I kl. zastępcom naczelnika odcinka elektrotechnicznego, starszym mechanikom, rewizorom elektrowni oraz następującym pracownikom kolei dojazdowych: zarządzającym koleją kl. III rewizorom ruchu, zawiadowcom warsztatów kl. I, zawiadowcom parowozowni kl. I, zarządzającym magazynem, buchalterom"7
e) kontrolerom magazynu zasobów kl. I, pomocnikom zarządzającego magazynem zasobów kl. II, zarządzającym magazynem zasobów kl. III, dyspozytorom ruchu w oddziale (inspekcji), pomocnikom zawiadowcy stacji kl. I, zastępcom zawiadowcy stacji kl. II, zawiadowcom stacji kl. III, zastępcom ekspedytora stacji kl. II, kasjerom towarowym, deklarantom agentury celnej, kontrolerom robót fizycznych w magazynie celnym, monterom parowozowym, starszym rewidentom taboru, kontrolerom inwentarza w służbie mechanicznej, dyżurnym depot I kl., rewidentom wag, agentom technicznym, pomocnikom zawiadowcy oddziału warsztatowego II kl., zastępcom buchaltera w warsztatach, maszynistom parowozowym (etatowym), nadzorcom drogowym II kl., rządcom gmachu, nadzorcom mostowym I kl., magazynierom I kl. w odcinkach drogowych, mechanikom telegrafu, zarządzającym stacją telegraficzną kl. I, dozorcom telegrafu, zawiadowcom elektrowni, oraz następującym pracownikom kolei dojazdowych: zawiadowcom parowozowni kl. II, pomocnikom zawiadowcy parowozowni kl. I, zawiadowcom warsztatów kl. II, pomocnikom zawiadowcy warsztatów kl. I, mechanikom telegrafu, zawiadowcom stacji kl. 1, kontrolerom pociągów"8
f) kontrolerom magazynu zasobów II kl., pomocnikom zarządzającego magazynem zasobów kl. III, ekspedytorom centralnego magazynu zasobów, magazynierom działów w magazynach zasobów, zawiadowcom stacji kl. IV, pomocnikom zawiadowców stacji kl. II, sekretarzom zawiadowcy stacji kl. I, kontrolerom biegu wagonów, dyspozytorom drużyn konduktorskich I kl., nadkonduktorom I kl., kasjerom biletowym i bagażowym, zdawczym, informatorom, pomocnikom deklaranta, pomocnikom kasjera towarowego, magazynierom w służbie przewozowo-taryfowej, zastępcom maszynisty parowozowego, maszynistom stałych maszyn w warsztatach, rewidentom wagonów I kl., majstrom wag, elektromonterom w służbie mechanicznej i elektrotechnicznej, dyżurnym depot II kl., ekspedytorom warsztatowym, nadzorcom drogowym III kl., zastępcom nadzorcy drogowego, pomocnikom rządcy gmachu, nadzorcom mostowym ii kl., sekretarzom odcinka drogowego, magazynierom II kl., odcinka drogowego, zarządzającym stacją telegraficzną kl. II starszym telegrafistom, pomocnikom dozorcy telegrafu, maszynistom elektrowni kl. I, starszym zegarmistrzom oraz następującym pracownikom kolei dojazdowych: pomocnikom mechanika telefonów, zawiadowcom stacji kl. II, starszym pomocnikom stacji kl. I, kasjerom towarowym, maszynistom parowozowym"9
g) rozdawcom.materjałów w magazynach zasobów kl. I i II, pomocnikom zawiadowcy stacji kl. III, sekretarzom zawiadowcy stacji kl. II, dyspozytorom drużyn konduktorskich U kl., konduktorom bagażowym I kl., nadkonduktorom II kl., pomocnikom kasjera biletowego i bagażowego, wagowym, rewidentom wagonów II kl., maszynistom elektrowni i gazowni, maszynistom stałych maszyn w depot, pomocnikom maszynistów parowozowych, kontrolerom marek, kontrolerom wagonów, szoferom, magazynierom w warsztatach i depot, torowym, pomocnikom magazyniera w odcinku drogowym, starszym telefonistom, telegrafistom I .kl., pomocnikom elektromontera, maszynistom elektrowni kl. II, zegarmistrzom, oraz następującym pracownikom kolei dojazdowych: zastępcom maszynisty parowozowego, zawiadowcom stacji kl. III, pomocnikom zawiadowcy stacji kl. I i II, zarządzającym przeładunkiem ."11
h) pomocnikom zawiadowcy stacji kl. IV, konduktorom bagażowym II kl. konduktorom I kl. ustawiaczom, pomocnikom dyspozytorów drużyn konduktorskich, starszym zwrotniczym, przodownikom I kl., telefonistom, telegrafistom II kl., pomocnikom maszynistów parowozowych kolei dojazdowych, zawiadowcom przystanku kolei dojazdowych"11
i) zwrotniczym, spinaczom, bileterom, sygnalistom, pilotom, konduktorom II kl., hamulcowym I kl., starszym portjerom w warsztacie, palaczom pociągowym, dozorcom placu, dozorcom straży ogniowej, przewodnikom II kl., dozorcom pompy mostowej kolei dojazdowych ."12
j) hamulcowym II kl., palaczom pomp, gazowni, elektrowni i stałych kotłów, dróżnikom, ogrzewaczom wagonów, przewodnikom, dozorcom pomp ręcznych kolei dojazdowych"13
k) rzemieślnikom dziennie pitnym pełniącym stale służbę

kierowników partji

innym rzemieślnikom

w miarę ich kwalifikacji

"9

10 i 11

m) starszym robotnikom kwalifikowanym"12
n) robotnikom kwalifikowanym"13
o) robotnikom niekwalifikowanym ponad 4 lat służby w kolejnictwie"14
p) robotnikom niekwalifikowanym do 4 lat służby w kolejnictwie"15

D) W Dyrekcji i Oddziałach Budowy.

a) Naczelnikom wydziałów dyrekcyjnych i naczelnikom oddziałów kl. Istopnia3
b) zastępcom naczelników wydziałów, kierownikom samodzielnych biur, naczelnikom oddziałów kl. II, zastępcom naczelnika oddziału kl. I"4
c) zastępcom kierowników samodzielnych biur, kierownikom działów I kl., naczelnikom odcinka kl. I"5
d) kierownikom działów II kl., starszym inżynierom, starszym mierniczym, pełnomocnikom dla spraw gruntowych, kierownikom ruchu, naczelnikom odcinka kl. II"6
e) inżynierom, starszym technikom, mierniczym, kontrolerom ruchu i telegrafu, odbiorcom materjałów, referentom, pomocnikom naczelnika odcinka, nadzorcom robót I kl., kierownikom rachuby w oddziałach"7
f) technikom, starszym rachmistrzom, kasjerom, pomocnikom referenta, magazynierom składu centralnego, nadzorcom robót II kl."8
g) rysownikom, rachmistrzom, kontrolerom płacy, magazynierom"9
h) starszym kancelistom, dziennikarzom, archiwistom"10
i) kancelistom I kl., maszynistkom I kl."11
j) maszynistkom II kl., kancelistom II kl., starszym woźnym"12
k) woźnym"13

II.

Na obszarze byłego zaboru austrjackiego.

A. urzędnikom w Oddziale Budowy we Lwowie, którzy dotychczas pobierali uposażenie wedle pewnej klasy rangi, ustalonej dla byłych austrjackich urzędników państwowych:
a)dyrektorowi (V klasa rangi)stopnia2
b)wicedyrektorowi i urzędnikowi VI klasy rangi"3
c)urzędnikomVIIklasyrangi"4
d)"VIII"""5
6)"IX"""6
"X"""7
g)"XI"""8

Urzędnicy b. austrjackich kolei państwowych oraz funkcjonarjusze niżsi, którzy dotychczas pobierali uposażenie według zasad ustalonych dla funkcjonarjuszy Wydziału Krajowego będą pobierali płacę stopnia ustanowionego dla pracowników kolejowych w rozdziale pod II B.

B) Urzędnikom b. austrjackich kolei państwowych statutu I, IIa, IIb. i III, którzy dotychczas pobierali uposażenie pewnej klasy służbowej:

a)NaczelnikomWydziałówIV i Vklasysłużbowejstopnia3
b)*""VI"""4
c) Urzędnikom V i VI klasy służbowej, mianowanym na następujące systemizowane stanowiska:

zastępcy naczelnika wydziału, kasjera Dyrekcji, kontrolera służby wykonawczej, rewizora kasowego, kontrolera kasy, kierownika działu w Wydziale, naczelnika lub zastępcy naczelnika Sekcji Utrzymania Kolei, Zarządu parowozowni, Zarządu warsztatów, Zarządu magazynu meterjałowego, Urzędu ruchu Kierownika oddziału warsztatowego w Zarządzie warsztatów i w zarządzie parowozowni, naczelnika biura rachunkowego w zarządzie warsztatów i parowozowni, naczelnika magazynu towarowego przy urzędzie ruchu, kasjera stacyjnego przy urzędzie ruchu .

stopnia4
d)innym"Vklasysłużbowej"4
e)""VI""oraz"
urzędnikomVII"""5
f)""VIII"""6
g)""IX"""7
h)""X"""8
j)kandydatom na urzędnika (aspirantom)"9

C. Podurzędnikom i służbie:

a) maszynomistrzom, werkmistrzom i kierownikom parowozów, pełniącym stale służbę maszynistów-instruktorów, rewizorom wagonówstopnia7
b) wozomistrzom, pełniącym stale służbę nadzorczą nad wozomistrzami, rewizorom pociągów, stacjomistrzom pełniącym służbę zawiadowców stacji względnie samodzielnych kasjerów stacyjnych lub towarowych oraz dyżurnych przy urzędach ruchu, ekspedjentom kancelaryjnym pełniącym służbę kierowników kancelarji w Dyrekcjach lub urzędach wykonawczych, maszynistom parowozowym"8
c) maszynistom stałych maszyn, innym ekspedjentom kancelaryjnym i stacjomistrzom, kancelistom, wozomistrzom, kierownikom warsztatów (starszym majstrom), kolejomistrzom, mostomistrzom, rządcom gmachów, sygnałomistrzom, mistrzom oświetlenia, magazynomistrzom, starszym konduktorom, placmisrzom, drukarzom (zecerom), zastępcom maszynistów parowozowych, majstrom o ile pełnią służbę kierowników partji"9
d) dozorcom wozów, ślusarzom sygnałowym, ślusarzom mostowym, dozorcom oświetlenia o ile są rzemieślnikami, dozorcom pomp i maszyn, o ile są rzemieślnikami, podmajstrom, konduktorom pełniącym służbę kierownika pociągów, konduktorom manipulacyjnym, dozorcom stacji, dozorcom magazynów, pomocnikom kancelaryjnym, lampistom o ile są rzemieślnikami, nadzorcom przetaczania"10
e) konduktorom rewizyjnym, starszym przetokowym, spisywaczom ceduł i wozów, starszym palaczom i palaczom, kontrolerom zwrotnic, blokowym stawidłowym"11
f) portjerom, konduktorom z jednym egzaminem, pomocnikom warsztatowym, przetokowym, zwrotniczym, blokowym, torowym, sługom magazynowym, sługom stacyjnym, dozorcom budynków, stróżom, woźnym z płacą 1200 kor. rocznie i więcej"12
g) woźnym z płacą poniżej 1200 koron rocznie, dróżnikom"13
D. Oficjantkom"9

E. Służbie pomocniczej i robotnikom:

a) manipulantkom pełniącym służbę samodzielnych kasjerek biletowych lub bagażowychstopnia10
b) innym manipulantkom, djurnistom, pisarzom kancelaryjnym i telegrafistkom"11
c) pomocnikom podurzędników"10
d) pomocniczej służbie z wyjątkiem pomocników maszynistów parowozowych"13
e) pomocnikom maszynistów parowozowych"10
f) rzemieślnikom pełniącym stale służbę kierowników partji"9
g) innym rzemieślnikom w miarę ich kwalifikacji"10 lub 11
h) robotnikom pełniącym służbę kwalifikowaną z egzaminem wstępnym"13
i) robotnikom niekwalifikowanym ponad 4 lat służby w kolejnictwie"14
j) robotnikom niekwalifikowanym do 4 lat służby w ko-"15

III.

Na obszarze b. zaboru pruskiego.

A. Urzędnikom, którzy dotychczas pobierali uposażenie wedle pewnej klasy płac:
a) radcom etatowymstopnia2
b) decernentom 6 klasy plac, pełniącym służbę dyrektorów wydziałów"3
c) innym decernentom 6 i 7 klasy płac, naczelnikom urzędów 7 klasy płac"4
Urzędnicy byłych austrjackich kolei państwowych, którzy przeszli do służby kolejowej w byłym zaborze pruskim na stanowisko decernenta pobierać będą tylko wówczas płacę 4 stopnia, jeżeli pobierali w Małopolsce płacę co najmniej VI klasy służbowej."
d) innym decernentom i naczelnikom urzędów, naczelnikom oddziałów w warsztatach, starszym miernikom jako kierownikom działu, dyrektorom rachunkowym"5
e) inżynierom ruchu, starszym kontrolerom ruchu i obrotu handlowego, starszym kontrolerom technicznym, starszym miernikom, naczelnikom biur dyrekcyjnych, rendantom kasy"6
f) starszym sekretarzom technicznym i nietechnicznym, miernikom, głównym kasjerom^ kontrolerom ruchu i obrotu handlowego, kontrolerom technicznym, naczelnikom stacji kl. I, starszym nadzorcom torów, starszym naczelnikom ekspedycji"
towarowych, starszym naczelnikom kas, naczelnikom parowozowni, naczelnikom składnic materjałowych kl. I"7
g) sekretarzom technicznym i nietechnicznym, naczelnikom stacji kl. II, nadzorcom torów kl. 1, naczelnikom ekspedycji towarowej, naczelnikom kas, werkmistrzom, naczelnikom składnic materjałowych kl. II, maszynistom parowozowym, o ile zostali mianowani kierownikami parowozów wedle ordynacj pruskiej"3
h) asystentom, naczelnikom kancelarji głównej, zawiadowcom stacji kl. III, nadzorcom torów 2 kl., zawiadowcom składnicy materjałowej, innym maszynistom parowozowym, kierów nikom pociągów, podmistrzom, wozomistrzom, starszym sta widłowym"9
i) podasystentom, zawiadowcom stacji kl. IV, naddozorcom przetokowym, starszym konduktorom pociągowym z egzaminem na kierownika pociągów, mistrzom ładowniczym, maszynistom, ślusarzom stawidłowym, dozorcom wagonów (rzemieślnikom), palaczom parowozowni (rzemieślnikom), dozorcom telegrafów (rzemieślnikom)"10
j) pomocnikom kolejowym, kierownikom przetaczania konduktorom pociągowym, przodownikom, torowym, konduktorom ładowniczym, starszym konduktorom stacyjnym. ."11
k) konduktorom stacyjnym, dozorcom żórawi, palaczom starszym woźnym"1
l) woźnym, dróżnikom"12

B) Rzemieślnikom i robotnikom:

a) rzemieślnikom pełniącym stale służbę kierowników partji"9
b) innym rzemieślnikom w miarę ich kwalifikacji"10 i 11
c) robotnikomkwalifikowanym"13
d) "nie"ponad 4 lata służby w kolejnictwie"14
e) """do 4 lat służby w kolejnictwie"15
Art.  2.

Wszelkie dodatki funkcyjne, z wyjątkiem dodatków funkcyjnych pobieranych dotąd przez prezesów i wiceprezesów Dyrekcji, znosi się z dniem wejścia w życie ustawy o uposażeniu pracowników kolejowych

SPROSTOWANIE.

W Na 77 na str. 1403 po punkcie K. "konduktorom stacyjnym, dozorcom żórawi, palaczom, starszym woźnym" należy jako stopień wstawić 12. (nie 1.). Po punkcie 1. "woźnym, dróżnikom" należy jako stopień wstawić 13. (nie 12.).