Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.26.157

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 marca 1920 r.

USTAWA
z dnia 12 marca 1920 r.
w przedmiocie przyznania kredytu 10 miljonów marek na cele urządzenia Kas Chorych w b. zaborze rosyjskim.

Art.  1.

Przyznaje się do dyspozycji Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 10 miljonów marek na wydawanie pożyczek krótko, względnie długoterminowych, nie dłuższych jednak niż na lat 20, na cele urządzenia Kas Chorych i Związku Kas Chorych.

Art.  2.

Pożyczki długoterminowe wydawane będą na przeciąg pierwszych lat 5 bezprocentowo; warunki spłaty i skale oprocentowania na lata następne ustalone będą przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  3.

Pożyczka ta użyta będzie przedewszystkiem na kupno, względnie wydzierżawienie budynków dla Kas Chorych i nieodzowne przeróbki oraz inwestycje w tych budynkach, a także na inne potrzeby Kas Chorych i ich Związków.

Art.  4.

O sposobie użycia tych pożyczek decyduje Sekcja Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w myśl art. 185 dekretu z dnia 11 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r. № 9 poz. 122) o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby.

Art.  5.

Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu ustali warunki gwarancji Kas Chorych na pożyczki długoterminowe.

Art.  6.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministrowi Skarbu.