Przywrócenie tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.566

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), zwanej dalej "kontrolą graniczną osób", i określa:
1)
okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;
2)
odcinki granicy państwowej, na których kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;
3)
przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych.
1.
W okresie od dnia 4 czerwca 2012 r. do dnia 1 lipca 2012 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.
2.
Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Kontrolę graniczną osób przywraca się tymczasowo:
1)
na granicy państwowej z Republiką Czeską;
2)
na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec;
3)
na granicy państwowej z Republiką Litewską;
4)
na granicy państwowej z Republiką Słowacką;
5)
w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;
6)
w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.
Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2012 r.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.Przejście graniczneRodzaj ruchuCzas otwarciaZasięg terytorialny
nazwarodzaj
Odcinek granicy państwowej z Republiką Czeską
1JaworzynkaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/6 w kierunku miejscowości Jaworzynka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/6.
2JasnowiceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 943 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 1/13 w odległości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku przysiółka Jasnowice (należącego do miejscowości Istebna). Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 943 na 2 pasach jezdni.
3StożekDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/29 w kierunku przysiółka W Dolinie (należącego do miejscowości Wisła-Kopydło). Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/29.
4BeskidekDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/38/1 w kierunku przysiółka Dorastuszek (należącego do miejscowości Wisła-Jawornik). Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/38/1.
5Leszna GórnaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 2610S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego I/61 w odległości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Dzięgielów-Zamek. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2610S na 2 pasach jezdni.
6PuńcówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/67 w kierunku miejscowości Puńców. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/67.
7Cieszyn - Česky TěšínDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoKontrola pojazdów: w kierunku wjazdowym i wyjazdowym - Cieszyn Most Wolności: droga powiatowa nr 26198 (ul. 3-go maja) od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/86 w odległości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku centrum miasta Cieszyn. Kontrola jest przeprowadzana na moście granicznym na 2 pasach jezdni. Kontrola w kierunku wjazdowym: Cieszyn Most Przyjaźni: droga powiatowa nr 2624S (ul. Zamkowa) na odcinku 50 m od linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/88. Kontrola jest przeprowadzana na moście granicznym na 2 pasach jezdni.

Kontrola pieszych: mosty w mieście Cieszyn. Kontrola jest przeprowadzana na chodnikach wzdłuż dróg powiatowych nr 2619S i nr 2624S.

8CieszynKosobowy i towarowycałodobowoMiasto Cieszyn - dworzec PKP peron nr 2 z 2 liniami torów. Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwa wynosi 1559 m. Tory kolejowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr I/89.
9Cieszyn - ChotěbuzDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 1 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/91/2 na odcinku 1300 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Bielsko-Biała oraz część platformy wjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1. Kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na platformie wjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1.

Część platformy wyjazdowej od wjazdu z drogi krajowej nr 1 oraz część drogi krajowej nr 1 na odcinku 1300 m od platformy wyjazdowej do linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/91/2. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na platformie wyjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1.

10Kaczyce GórneDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/111 w kierunku miejscowości Kaczyce Górne. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/111.
11ZebrzydowiceKosobowy i towarowycałodobowoMiejscowość Zebrzydowice - peron nr 2 z 2 liniami torów. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku o długości 100 m lub na trasie Zebrzydowice - Katowice - Zebrzydowice. Odległość od granicy państwa wynosi 4288 m, tory kolejowe przecinają granicę państwa w rejonie znaku granicznego nr I/133.
12Marklowice GórneDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 2645S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 1/134 w odległości 400 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Zebrzydowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2645S na 2 pasach jezdni w rejonie pętli autobusowej.
13GołkowiceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 5039S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/156/1 w odległości 150 m od linii granicy w kierunku miejscowości Gołkowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 5039S na 2 pasach jezdni.
14ŁaziskaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/168/5 w kierunku miejscowości Łaziska. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/168/5.
15OlzaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/182 w kierunku miejscowości Olza. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/182.
16ChałupkiDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoUl. Bogumińska w Chałupkach od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego II/7/4 w odległości 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na ul. Bogumińskiej na 2 pasach jezdni.
17Nowe ChałupkiDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 78a od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/8/2 w odległości 700 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 78a na 4 pasach jezdni wraz z utwardzonym pasem rozdzielającym.
18ChałupkiKosobowy i towarowycałodobowoMiejscowość Chałupki - peron nr 2 z 2 liniami torów (tor nr 1 i tor nr 2). Kontrola jest przeprowadzana na długości 400 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 1298 m, tory kolejowe przecinają granicę w rejonie znaku granicznego nr II/8/3.
19Chałupki - ŠilhéřoviceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoMiejscowość Chałupki - ul. WOP na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/12 w kierunku centrum miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/12.
20RudyszwałdDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoMiejscowość Rudyszwałd - ul. Graniczna na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/13/10 w kierunku centrum miejscowości Rudyszwałd. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/13/10.
21TworkówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/19/13 w kierunku miejscowości Tworków. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/19/13.
22OwsiszczeDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 3511S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/21/10 w odległości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Owsiszcze. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 3511S na 2 pasach jezdni.
23BolesławDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/24/3 w kierunku miejscowości Bolesław. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/24/3.
24BorucinDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/30/4 w kierunku miejscowości Borucin. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/30/4.
25Krzanowice - ChuchelnáDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 917 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/32 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Krzanowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 917 na 2 pasach jezdni.
26Krzanowice - StrahoviceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/34 w kierunku miejscowości Krzanowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/34.
27PietraszynDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 916 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/39 w odległości 100 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Pietraszyn. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 916 na 2 pasach jezdni.
28GródczankiDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/44/5 w kierunku miejscowości Gródczanki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/44/5.
29KietrzDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/47 w kierunku miasta Kietrz. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/47.
30Ściborzyce Wielkie - RohovDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/54/10 w kierunku miejscowości Ściborzyce Wielkie. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/54/10.
31Ściborzyce Wielkie - HnevosiceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/55/23 w kierunku miejscowości Ściborzyce Wielkie. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/55/23.
32PilszczDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 420 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/67/11 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Pilszcz. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 420 na 2 pasach jezdni.
33WiechowiceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/72 w kierunku miejscowości Wiechowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/72.
34BraniceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 419 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/85/4 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Branice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 419 na 2 pasach jezdni.
35PietrowiceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 38 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/93/17 w odległości 110 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Pietrowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 38 na 2 pasach jezdni w rejonie parkingu.
36ChomiążaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/96 w kierunku miejscowości Chomiąża. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/96.
37LenarciceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/99/8 w kierunku miejscowości Lenarcice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/99/8.
38GadzowiceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/114/6 w kierunku miejscowości Gadzowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/114/6.
39PomorzowiczkiDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/122/16 w kierunku miejscowości Pomorzowiczki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/122/16.
40TrzebinaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 41 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/135 w odległości 90 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Trzebina. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 41 na 3 pasach jezdni.
41KonradówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 411 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku nr II/153 w odległości 130 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Głuchołazy. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 411 na 2 pasach jezdni.
42Głuchołazy - MikuloviceKosobowy i towarowycałodobowoMiasto Głuchołazy - peron nr 2 z 2 liniami torów (nr 2 i 6). Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 5650 m, tory kolejowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/160/4.
43Głuchołazy - Jindřichov ve SleskuKosobowy i towarowycałodobowoMiasto Głuchołazy - peron nr 2 z 2 liniami torów (nr 2 i 6). Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 11225 m, tory kolejowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/140/14.
44Głuchołazy - MikuloviceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 40 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/160/17 w odległości 500 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Głuchołazy. Kontrola jest przeprowadzana na 2 pasach jezdni (w rejonie parkingu komunalnego).
45SławniowiceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/168 w kierunku miejscowości Sławniowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/168.
46KałkówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/177/1 w kierunku miejscowości Kałków. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/177/1.
47DziewiętliceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/186/1 w kierunku miejscowości Dziewiętlice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/186/1.
48Gorzyczki - VěřnoviceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/170/2 w kierunku miejscowości Gorzyczki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/170/2.
49PaczkówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 382 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/192/3 w odległości 90 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Paczków. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 382 na 2 pasach jezdni.
50Złoty StokDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga asfaltowa PGL Lasów Państwowych, na długości 20 m od znaku granicznego nr II/202, w kierunku drogi krajowej nr 46. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
51LutyniaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 3251D, na długości 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 111/15, w kierunku miejscowości Lutynia. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
52Nowa MorawaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 3230D, na długości 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/60, w kierunku miejscowości Nowa Morawa. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
53BoboszówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 33, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/87, w kierunku miejscowości Boboszów, wraz z przyległym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
54MiędzylesieKosobowy i towarowycałodobowoMiasto Międzylesie - stacja kolejowa oraz odcinek kolejowy od 129,952 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/89/1.
55NiemojówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 3275D i jej łącznik z mostem granicznym na rzece Dzika Orlica, na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/102, w stronę miejscowości Niemojów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
56MostowiceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 389 i jej łącznik z mostem granicznym na rzece Dzika Orlica, na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/113, w stronę miejscowości Mostowice. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
57CzermnaDpieszycałodobowoMiasto Kudowa-Zdrój - ul. Kościuszki na długości 10 m przed linią granicy państwowej, w rejonie znaku granicznego nr III/157/4.
58Kudowa-SłoneDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 8, na odcinku 520 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/151, w kierunku miasta Kudowa-Zdrój. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
59TłumaczówDOsobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 385, na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/190, w kierunku miejscowości Tłumaczów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
60GolińskDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 35, na odcinku 100 m od przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/224, w kierunku miejscowości Golińsk, wraz z przyległym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
61MieroszówKtowarowycałodobowoMiasto Mieroszów - stacja kolejowa oraz odcinek kolejowy od 28,033 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/225/7.
62LubawkaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 5, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/1, w kierunku miasta Lubawka. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
63LubawkaKosobowy i towarowycałodobowoMiasto Lubawka - przystanek osobowy oraz odcinek kolejowy od 10,148 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/265/7.
64Przełęcz OkrajDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoOdcinek drogi wojewódzkiej nr 368 od 3,900 km do 4,000 km przyległy do parkingu należącego do Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, w kierunku miasta Kowary. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
65JakuszyceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoOdcinek drogi krajowej nr 3 od 493,800 km do 494,300 km w miejscowości Jakuszyce, przyległy do parkingu stanowiącego własność Stowarzyszenia Bieg Piastów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
66JakuszyceKosobowycałodobowoMiejscowość Jakuszyce - przystanek osobowy oraz odcinek kolejowy od 37,070 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/51/11.
67Czerniawa-ZdrójDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 361, na długości 150 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/67, w kierunku miasta Świeradów-Zdrój. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
68MiłoszówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 12367, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/80, w kierunku miejscowości Miłoszów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.
69ZawidówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 355 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/102/3 w kierunku miasta Zgorzelec.
70ZawidówKtowarowycałodobowoStacja kolejowa Zawidów - obszar dworca kolejowego z przyległymi torami i peronami oraz odcinek kolejowy od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/104/16 do dworca kolejowego Zawidów na 2,1 kilometrze linii kolejowej nr 344. Kontrola jest przeprowadzana na dworcu kolejowym w Zawidowie.
71BogatyniaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 352 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/126 w kierunku miasta Bogatynia.
72Porajów - Hrádek nad NisouDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 2364D na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/146 w kierunku miejscowości Porajów.
73Jaworzynka-TrójstykDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/1/1.
74IstebnaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/16.
75Stożek-Wielki StożekDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/26/3.
76Wielka CzantoriaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/43.
77Wielka Czantoria - NýdekDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/44.
78CisownicaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/49.
79Kaczyce DolneDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/114.
80Jastrzębie-RuptawaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/143/8.
81SkrbeńskoDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/152.
82Jarnołtówek (Biskupia Kopa) - Zlaté Hory (Biskupská kupa)Dpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/146.
83Jarnołtówek (Biskupia Kopa - szczyt) - Zlaté Hory (Biskupská kupa - vrchol)Dpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/147/1.
84PodlesieDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/157/8.
85Orłowiec - Bilá Voda (Růženec)Dpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/7/19 - III/8.
86Lądek-Zdrój - Černý KoutDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/23/6.
87Nowy Gierałtów - UhelnáDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/28/14.
88Bielice - NýzerovDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/35.
89Bielice - PaprsekDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/47/7-III/47/8.
90Śnieżnik - Vrchol Král. SněžnikuDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/69/10.
91Jodłów - Horni MoravaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/79/19.
92Kamieńczyk - Mladkov PetrovičkyDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/95.
93Zieleniec- Masarykowa chataDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/122.
94Duszniki-Zdrój - Olešnice v Orl. horáchDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/127.
95Orlica - VrchmeziDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/124/1.
96Kocioł- Olešnice v Orl. horáchDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/132a/132b-133.
97Brzozowie - Česká ČermnaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/146/11 - III/147.
98Pstrążna - Žd'árkyDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/164/26 - III/164/27.
99Ostra Góra - Machovská LhotaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/174 - III/175.
100Pasterka - Machovský KřižDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/180 - ab.
101Radków - BozanovDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/185.
102Głuszyca Górna - JannovičkyDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/207.
103Łomnica - Ruprechtický Špičák (vrchol)Dpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/215.
104Łomnica - Ruprechtický ŠpičákDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/215/11.
105Łączna - ZdoňovDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/234.
106Chełmsko Śląskie - LibnáDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/241.
107Okrzeszyn - PetřikoviceDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/250.
108Niedamirów - ŽacléřDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/8.
109Niedamirów - Horni AlbeřiceDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/13 - IV/13/1.
110Sowia Przełęcz - Sovi SedloDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/24.
111Śląski Dom - Lučni boudaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/29.
112Równia pod Śnieżką - Lučni boudaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/31.
113Przesieka - Špindlerův MlýnDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/36 - IV/36/6.
114Jagniątków - Petrova boudaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/38.
115Czarna Przełęcz - Martinova boudaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/39/11 - IV39/12.
116Szrenica - Vosecka boudaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/49/a-b-c.
117Polana Jakuszycka - HarrachovDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/52.
118Orle - JizerkaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/56.
119Stóg Izerski - SmrkDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/64.
120Świecie - Jindřichovice pod SmrkemDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/74.
Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec
1Porajów - ZittauDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 2364D na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 5 w kierunku miejscowości Porajów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2364D.
2SieniawkaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 354 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 9 w kierunku miejscowości Sieniawka oraz działka nr 158/1 bezpośrednio przylegająca do drogi nr 354 (zarządca działki - Miasto i Gmina Bogatynia). Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na drodze nr 354 i na działce nr 158/1 oraz w kierunku wyjazdowym na drodze wojewódzkiej nr 354.
3Krzewina ZgorzeleckaDosobowy (pieszy)całodobowoW miejscowości Krzewina most graniczny, na odcinku 30 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na wysokości znaku granicznego nr 71 w kierunku miejscowości Krzewina Zgorzelecka. Kontrola jest przeprowadzana przed mostem granicznym.
4RadomierzyceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 352A na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 96 w kierunku miejscowości Radomierzyce.
5ZgorzelecKosobowy i towarowycałodobowoStacje kolejowe: Zgorzelec-Ujazd, Zgorzelec-Miasto i Węgliniec - obszar dworców kolejowych z przyległymi torami, peronami oraz trasa kolejowa od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 120 do stacji kolejowej Węgliniec na 26,7 kilometrze linii kolejowej nr 278. Kontrola jest przeprowadzana na dworcach kolejowych i na trasie przejazdu pociągu.
6ZgorzelecDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 317 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w kierunku miasta Zgorzelec oraz działka nr 6/3 bezpośrednio przylegająca do drogi nr 317 (zarządca działki - Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu). Kontrola jest przeprowadzana w kierunkach wjazdowym i wyjazdowym na drodze wojewódzkiej nr 317 oraz działce nr 6/3.
7Zgorzelec (Most Staromiejski)Dosobowy (pieszy)całodobowoW mieście Zgorzelec - na odcinku 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na Moście Staromiejskim w kierunku miejscowości Zgorzelec. Kontrola jest przeprowadzana przed wejściem na most graniczny.
8JędrzychowiceDosobowy i towarowycałodobowoAutostrada A-4 (droga międzynarodowa E-40) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 142 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94.
9PieńskDosobowy (pieszy)całodobowoW mieście Pieńsk - na odcinku 30 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na wysokości znaku granicznego nr 159 w kierunku miasta Pieńsk. Kontrola jest przeprowadzana przed wejściem na most graniczny.
10WęgliniecKtowarowycałodobowoStacja kolejowa Węgliniec - obszar dworca kolejowego z przyległymi torami i peronami od 26,1 do 26,7 kilometra linii kolejowej nr 278. Kontrola jest przeprowadzana na dworcu kolejowym w Węglińcu.
11Przewóz - PodroscheDosobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 27 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 234 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 350. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku drogi krajowej nr 27 na działce nr 580 (zarządca działki - Starostwo Powiatowe w Żarach).
12Łęknica - Bad MuskauDosobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoUl. 1 Maja w Łęknicy na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 291 do skrzyżowania z ulicą Hutniczą. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku ul. 1 Maja w mieście Łęknica.
13Łęknica - KrauschwitzDosobowy i towarowycałodobowoDroga krajowa nr 12 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 285 do ronda w kierunku miasta Łęknica. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku drogi krajowej nr 12.
14Łęknica (Park Mużakowski) - Bad Muskau "Most Podwójny"Dosobowy (pieszy)całodobowoMost Podwójny w rejonie znaku granicznego nr 295. Kontrola jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny.
15Łęknica (Park Mużakowski) - Bad Muskau "Most Angielski"Dosobowy (pieszy)całodobowoMost Angielski w rejonie znaku granicznego 298. Kontrola jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny.
16Siedlec - ZelzDosobowy (pieszy)całodobowoMost betonowy w rejonie znaku granicznego nr 322. Kontrola jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny.
17Olszyna - ForstDosobowy i towarowy (z wyłączeniem ruchu pieszego)całodobowoDroga krajowa K-18 (międzynarodowa E-36) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 332 w odległości 650 m w kierunku miasta Wrocławia.
18Zasieki - ForstDosobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 289 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 360 w odległości 200 m w kierunku miejscowości Zasieki wraz z przyległym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym i wyjazdowym na przyległym parkingu w rejonie drogi wojewódzkiej nr 289 na działce nr 282/9.
19Zasieki - ForstKosobowy i towarowycałodobowoDworce kolejowe Tuplice i Żary oraz odcinek kolejowy od 353,4 km linii kolejowej (miasto Żary) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 351.
20Gubinek - GubenDosobowy i towarowycałodobowoDroga krajowa nr 32, kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 398 w odległości 1008 m w kierunku miejscowości Gubinek, wraz z przyległymi do drogi działkami nr 35/9, 35/16 i 35/17. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 398 w odległości 736 m w kierunku miejscowości Gubinek, wraz z przyległymi do drogi działkami nr 25/5 i 25/8.
21Gubin - GubenDosobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 138, kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 151 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 111 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola ruchu pieszego jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny w mieście Gubin w rejonie znaku granicznego nr 407.
22Gubin - Guben (Wyspa Teatralna)DpieszycałodobowoMost na Wyspie Teatralnej w mieście Gubin w rejonie znaku granicznego nr 408. Kontrola jest przeprowadzana przed wejściem na most graniczny.
23Gubin - GubenKosobowy i towarowycałodobowoDworzec kolejowy w mieście Gubin oraz odcinek kolejowy od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 413 do 2000 m linii kolejowej w kierunku miasta Gubin, kontrola jest przeprowadzana na linii kolejowej nr 358.
24Miłów- EisenhüttenstadtRosobowy i towarowycałodobowoPort rzeczny - bulwar Jana Pawła II w Krośnie Odrzańskim.
25Świecko - FrankfurtDosobowy i towarowycałodobowoDroga krajowa K-2, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 1800 m w kierunku miasta Poznań, wraz z działką nr 3/7. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 1800 m w kierunku miasta Poznań wraz z działką nr 3/6.
26Slubice - FrankfurtDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa K-29, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym w odległości 100 m w kierunku miasta Slubice (ul. 1-go Maja). Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym Słubice - Frankfurt nad Odrą do działki nr 672 (ul. Jedności Robotniczej).
27Kunowice - FrankfurtKosobowy i towarowycałodobowoDworzec kolejowy w Świebodzinie i przystanek osobowy Słubice oraz odcinek linii kolejowych nr 003 km osi stacji 475,925 (przystanek osobowy Słubice) do 407,344 km linii kolejowej (stacja Świebodzin).
28Kostrzyn nad Odrą - KietzDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 22, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z przyległą działką nr 75/5 i działką nr 76/37, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z przyległą działką nr 69/6.
29Kostrzyn nad Odrą - KietzKosobowy i towarowycałodobowoDworzec kolejowy Kostrzyn nad Odrą oraz odcinek kolejowy od 339,2 kilometra linii kolejowej (nastawnia KOA1) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 556.
30KołbaskowoDosobowy i towarowycałodobowoAutostrada A-6. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo wraz z pasem wspomagającym znajdującym się na działkach nr 203/10, 203/3 i 203/79, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo.
31LubieszynDosobowy i towarowycałodobowoDroga krajowa nr 10 na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 804 w kierunku miejscowości Lubieszyn oraz parking północny (działka nr 884/13) i południowy (działka nr 890/7).
32RosówekDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 13 na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 765 w kierunku miejscowości Kołbaskowo.
33Szczecin-GumieńceKosobowy i towarowycałodobowoStacja kolejowa Szczecin-Gumieńce oraz dworzec kolejowy Szczecin Główny z peronami i torami, na których jest przeprowadzana kontrola graniczna, a także szlak kolejowy nr 433 od 0,085 km do 3,161 km (rozjazd nr 2) Szczecin Główny - Szczecin-Gumieńce.
34DobieszczynDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 115 na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 864 w kierunku miejscowości Tanowo.
35GryfinoDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 120 na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 751 w kierunku miasta Gryfino.
36GryfinoRosobowy i towarowycałodobowoPrzystań rzeczna w mieście Gryfino (Odra Zachodnia).
37WiduchowaRosobowy i towarowycałodobowoPrzystań rzeczna w miejscowości Widuchowa.
38Krajnik DolnyDosobowy i towarowycałodobowoDroga krajowa nr 26 na odcinku 400 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 696 w kierunku miasta Chojna.
39Osinów DolnyDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 124 na odcinku 300 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 633 w kierunku miejscowości Osinów Dolny.
40GozdowiceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi i promu samochodowegow okresie kursowania promuPrzystań promowa w Gozdowicach w rejonie znaku granicznego nr 607 oraz droga gminna prowadząca do drogi wojewódzkiej nr 126 wraz z parkingiem samochodowym w odległości 50 m od nabrzeża przystani.
41Świnoujście - GarzDosobowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoOdcinek drogi krajowej nr 93 (ul. Grunwaldzka), o długości 60 m, licząc od mostu na linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 898 - w głąb kraju.
42Świnoujście - AhlbeckDosobowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoOdcinek drogi powiatowej nr 5723Z (ul. Wojska Polskiego), o długości 50 m, licząc od linii granicy państwowej w głąb kraju, wraz z zatoczką. Po prawej stronie od znaku granicznego nr 921, po lewej stronie od linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 920 wzdłuż podstawy nasypu linii kolejowej UBB.
43ŚwinoujścieKosobowycałodobowoTeren stacji końcowej Uznamskiej Kolei Nadmorskiej w Świnoujściu (skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. 11-go Listopada).
Odcinek granicy państwowej z Republiką Litewską
1OgrodnikiDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 16 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 066 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola jest przeprowadzana przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i w równoległych zatokach.
2BudziskoDosobowy i towarowycałodobowoDroga krajowa nr 8 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 140 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola jest przeprowadzana przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i w równoległych zatokach.
3TrakiszkiKosobowy i towarowycałodobowoStacja PKP w miejscowości Trakiszki - 2 perony z 5 liniami torów w odległości 4100 m od linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 115 i trasa przejazdu pociągu osobowego pomiędzy stacjami PKP Trakiszki - Suwałki - Trakiszki.
4BerżnikiDosobowyod 0800 do 1800Droga gminna Berżniki - granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 032 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola jest przeprowadzana na wydzielonym odcinku drogi.
5SudawskieDosobowyod 0800 do 1800Droga gminna Wiżajny - Sudawskie - granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 190 na odcinku 65 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola jest przeprowadzana na wydzielonym odcinku drogi.
Odcinek granicy państwowej z Republiką Słowacką
1RadoszyceDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoMiejscowość Radoszyce - kontrola jest przeprowadzana wzdłuż drogi Radoszyce - granica państwowa - Palota na odcinku granica państwowa - parking samochodowy znajdujący się 500 m od granicy państwowej.
2ŁupkówKosobowy i towarowycałodobowoMiejscowość Stary Łupków - 1 peron z 4 z liniami torów oraz linie torów od granicy państwowej.
3BarwinekDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 9 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/155 na długości 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Dukla (do stacji paliw). Pasy ruchu: w kierunku wjazdowym - 3 pasy ruchu, w kierunku wyjazdowym - 3 pasy ruchu.
4KoniecznaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 977 na długości 100 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Gorlice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze i w zatokach.
5MuszynkaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 75 na długości 30 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Muszynka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem pobocza jezdni.
6MuszynaKosobowy i towarowycałodobowoMiasto Muszyna - 1 peron z 2 liniami torów. Kontrola jest przeprowadzana na długości 225 m.
7LeluchówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga gminna na długości 150 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Leluchów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem jednego pasa ruchu w obu kierunkach.
8PiwnicznaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 87 w odległości 230 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Piwniczna. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu w miejscowości Podolik.
9NiedzicaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 1639K na długości 30 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Niedzica. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.
10JurgówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr 49 na długości 160 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Jurgów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki.
11Łysa PolanaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 960 na długości 160 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Bukowina Tatrzańska. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem poboczy drogi.
12ChochołówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 959 na długości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chochołów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.
13ChyżneDosobowy i towarowycałodobowoDroga krajowa nr 7 na długości 70 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chyżne. Kontrola jest przeprowadzana na wyłączonej z ruchu powierzchni pomiędzy pasami ruchu.
14WiniarczykówkaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 962 na długości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Lipnica Wielka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem pobocza.
15KorbielówDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 945 na długości 20 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Korbielów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.
16UjsołyDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 1439S na długości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Ujsoły. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki.
17ZwardońKosobowy i towarowycałodobowoMiejscowość Zwardoń - 2 perony z 3 liniami torów w odległości 500 m od granicy państwa. Kontrola jest przeprowadzana w pociągu z wykorzystaniem peronów na długości 300 m.
18Zwardoń - Skalité PlatformaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga krajowa nr S69 w odległości 950 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na długości 200 m.
19Zwardoń - MýtoDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga powiatowa nr 1447S na długości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka. Kontrola jest przeprowadzana z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na długości 200 m.
20OżennaDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga wojewódzka nr 992 na odcinku 40 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr I/197 i nr I/198. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaków granicznych nr I/197 i nr I/198.
21KacwinDosobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogicałodobowoDroga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/138/1-2. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/138/1-2.
22Roztoki G.Dpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/33.
23BalnicaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/52/2.
24CzeremchaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/141.
25Wysowa-Zdrój - RegetovkaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/223.
26BlechnarkaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/230.
27Wysowa-Zdrój - Cigel'kaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/241/2a.
28Muszyna - LegnavaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/15/10.
29Milik - LegnavaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/19/1-2.
30WierchomlaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/45.
31PiwowarówkaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/57/2.
32EliaszówkaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/62/6.
33Jaworki - LitmanováDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/71.
34Jaworki - StránanyDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/76.
35SzlachtowaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego II/83.
36Szczawnica - LesnicaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/91.
37Szczawnica - LesnicaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/94.
38Sromowce NiżneDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/105.
39Sromowce WyżneDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/114/1.
40ŁapszankaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/160/6.
41RysyDpieszycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/210.
42Góra MagóraDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/267.
43PrzywarówkaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/75.
44Babia GóraDpieszycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/81/2.
45Zawoja-CzatożaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/88/10.
46Przełęcz Jałowiecka - GluchačkyDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/93.
47MoczarkiDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/94.
48PilskoDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/109.
49Przełęcz PrzysłopDpieszycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/151.
50PrzegibekDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr 111/158/10-11.
51RycerkaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/163/7.
52Wielka RaczaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/168.
53KikulaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/175.
54BórDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/180.
55Zwardoń - Skalité-SkalankaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/182/5-183.
56Góra GomółkaDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/184.
57Zwardoń - SkalitéDpieszy i rowerowycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego III/184/13-14.
58JaworzynkaDpieszycałodobowoSzlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/198.
Morski odcinek granicy państwowej
1SzczecinMosobowy i towarowycałodobowoObszar portu morskiego w Szczecinie oraz obszar portu morskiego w Policach.
2TrzebieżMosobowycałodobowoObszar morskiego portu rybackiego w Trzebieży.
3Nowe WarpnoMosobowycałodobowoObszar portu morskiego w Nowym Warpnie.
4ŚwinoujścieMosobowy i towarowycałodobowoObiekty portowe portu w Świnoujściu służące do regularnych połączeń promowych.
5KołobrzegMosobowy i towarowycałodobowoNabrzeża portowe portu w Kołobrzegu służące do regularnych połączeń promowych.
6DarłowoMosobowy i towarowycałodobowoNabrzeża portowe portu w Darłowie służące do regularnych połączeń promowych.
7UstkaMosobowy i towarowycałodobowoNabrzeża portowe portu w Ustce służące do regularnych połączeń promowych.
8GdyniaMosobowy i towarowycałodobowoObiekty portowe portu w Gdyni służące do regularnych połączeń promowych.
9Gdańsk-PortMosobowy i towarowycałodobowoObiekty portowe portu w Gdańsku-Porcie służące do regularnych połączeń promowych.
Lotnicze przejścia graniczne
1Warszawa-OkęcieLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie.
2Łódź-LublinekLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Łódź-Lublinek.
3BydgoszczLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Bydgoszcz.
4Kielce-MasłówLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kielce-Masłów.
5Kraków-BaliceLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kraków-Balice.
6Katowice- PyrzowiceLosobowy i towarowycałodobowo.Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Katowice-Pyrzowice.
7Gdańsk-RębiechowoLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Gdańsk-Rębiechowo.
8Wrocław-StrachowiceLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice.
9Szczecin-GoleniówLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Szczecin-Goleniów.
10Rzeszów-JasionkaLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Rzeszów-Jasionka.
11Poznań-ŁawicaLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Poznań-Ławica.
12Zielona Góra-BabimostLosobowy i towarowycałodobowoZasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Zielona Góra-Babimost.
13Warszawa-BabiceLosobowyod 0700 do 2200Płyta postojowa lotniska Warszawa-Babice.
14Warszawa-ModlinLosobowyod 0600 do 2200Terminal pasażerski, kontenery (pomieszczenie punktu kontroli granicznej), płyta postojowa lotniska Warszawa-Modlin.
15Jelenia GóraLosobowyod 0700 do 2200Lotnisko Aeroklubu Jeleniogórskiego w Jeleniej Górze.
16MielecLosobowyod 0700 do 2200Lotnisko PZL Mielec Cargo Sp. z o.o. w Mielcu.
17MazuryLosobowyod 0700 do 2200Infrastruktura lotniska Mazury.
18Świdnik k. LublinaLosobowyod 0700 do 2200Infrastruktura lotniska zakładowego WSK "PZL-ŚWIDNIK" S.A.
19Przylep k. Zielonej GóryLosobowyod 0600 do 2200Infrastruktura Portu Lotniczego Przylep k. Zielonej Góry.
Objaśnienia:

D - drogowe przejście graniczne

K - kolejowe przejście graniczne

R - rzeczne przejście graniczne

M - morskie przejście graniczne

L - lotnicze przejście graniczne