Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.31.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 marca 1920 r.
w przedmiocie przywozu kart do gry do obszaru b. okupacji niemieckiej i sposobu uiszczania od nich opłaty stemplowej.

Na podstawie rozporządzenia z dnia 19 lipca 1916 r., dotyczącego opłaty stemplowej od kart do gry (Dz. Rozp. b. G. G. warsz. № 39, pos. 118) i w uzupełnieniu przepisów wykonawczych do powyższego rozporządzenia (Dz. Rozp. b. G. G. warsz. № 39 str. 21) zarządzam, co następuje:
Art.  1.

Przywóz kart do gry do obszaru b. okupacji niemieckiej może nastąpić:

1) z zagranicy tylko na podstawie pozwolenia określonego w art. 2 dekretu z 7 lutego 1919 r. o wywozie towarów zagranic przywozie z zagranicy i przewozie tranzytowym (Dz. Pr. № 15, oz. 216),
2) z miejscowości, położonych w granicach Rzeczypospolitej lecz poza obszarem b. okupacji niemieckiej, tylko za uprzedniem zgłoszeniem w Zarządzie Skarbowym w Warszawie.

Władza ta wyda zgłaszającemu potwierdzenie następującej treści: "Zarząd Skarbowy w Warszawie potwierdza, że NN zgłosił zamiar przywozu... talji kart do gry z {miejscowości XX). Potwierdzenie to służy jako pokrycie przy przewozie kart do gry do Warszawy. Ważne do dnia .... (pieczęć, podpis)".

Art.  2.

Przywiezione do wymienionego obszaru karty do gry (art. 1) należy w celu uiszczenia opłaty stemplowej, przypadającej w myśl § 5 powołanego na wstępie rozporządzenia, zgłosić najpóźniej w ciągu dni 14-tu po przywiezieniu w Zarządzie Skarbowym w Warszawie. Równocześnie i stosownie do tego, skąd karty do gry przywieziono, należy przedłożyć albo kwit na uiszczone cło (poz. 177 p. 3 c) taryfy celnej), albo potwierdzenie zgłoszenia (art. 1 ustęp 2). To ostatnie Zarząd Skarbowy zatrzymuje.

Art.  3.

Przywóz z zagranicy do obszaru b. okupacji niemieckiej kart do gry jest dozwolony wyłącznie przez Urzędy Celne kolejowe, które mają przekazywać je do ostatecznej odprawy celnej Urzędowi Celnemu w Warszawie.

Urząd ten o każdej odprawie celnej kart do gry winien zawiadomić Zarząd Skarbowy na okrąg m. st. Warszawy.

Art.  4.

W razie wykrycia na wymienionym obszarze kart do gry niezaopatrzonych ani stemplem byłego Gen. Gubernatorstwa Warszawskiego, ani Zarządu Skarbowego w Warszawie, stosowane będą postanowienia karne zawarte w § 6, 8 i 9 wskazanego na wstępie rozporządzenia.