Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.41.176

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 1996 r.

USTAWA
z dnia 16 lutego 1996 r.
o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Art.  1.

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do podpisania dokumentu przystąpienia do Poprawek londyńskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonych dnia 29 czerwca 1990 r. w Londynie.

Art.  2.

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do podpisania dokumentu przystąpienia do Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonych dnia 25 listopada 1992 r. w Kopenhadze.

Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.