Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o... - Dz.U.1994.104.507 - OpenLEX

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.104.507

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 1994 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 sierpnia 1994 r.
w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w dniu 21 lipca 1994 r. został złożony dyrektorowi generalnemu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) jako depozytariuszowi Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz załącznika do wyżej wymienionego Aktu paryskiego.
Zgodnie z artykułem 28 ustęp 2 Aktu paryskiego, artykuły od 1 do 21 oraz załącznik do wyżej wymienionego Aktu paryskiego wchodzą w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 października 1994 r.

Tekst powyższego aktu, wraz z artykułami od 1 do 21 oraz załącznikiem, został opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jako załącznik do nru 82, poz. 474 z dnia 28 listopada 1990 r.