Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.15.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 maja 1968 r.
w sprawie przystąpienia Iranu do: 1) Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, 2) Protokołu dodatkowego do tej konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz 3) Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 15 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, art. 9 Protokołu dodatkowego do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, art. 34 Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216), Rząd Iranu złożył Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 4 kwietnia 1968 r. dokument przystąpienia do powyższych aktów międzynarodowych.
Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami obu konwencji oraz protokołu dodatkowego akty te wejdą w życie w stosunku do Iranu dnia 2 lipca 1968 r.