Przystąpienie Indonezji do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.3.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 stycznia 1973 r.
w sprawie przystąpienia Indonezji do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z § 32 Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 39, poz. 286), złożony został dnia 8 marca 1972 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Indonezji do powyższej konwencji i w dniu tym konwencja weszła w życie w stosunku do tego państwa.
Przyjęcie konwencji przez Indonezję nastąpiło z następującymi zastrzeżeniami:

"Do § 1 punkt b:

1. Zdolność prawna Narodów Zjednoczonych do nabywania i zbywania majątku nieruchomego i ruchomego będzie wykonywana z zachowaniem krajowych ustaw oraz innych przepisów.

Do § 30:

W sprawie jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do sporów dotyczących interpretacji lub stosowania Konwencji Rząd Indonezji uważa, że w każdym poszczególnym przypadku powinna być uzyskana uprzednio zgoda stron sporu."