Przystąpienie Finlandii do konwencji z dnia 22 listopada 1928 r. o wystawach międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.87.631

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 listopada 1937 r.
o przystąpieniu Finlandii do konwencji z dnia 22 listopada 1928 r. o wystawach międzynarodowych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego, że w wykonaniu art. 35 konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej wraz z protokołem podpisania w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 84, poz. 728), zostało złożone w archiwach Rządu Francuskiego w imieniu Rządu Finlandzkiego dnia 3 lipca 1937 r. zawiadomienie o przystąpieniu do powyższej konwencji i protokołu podpisania.