Przystąpienie Chile do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.314

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1974 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 listopada 1974 r.
w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 34 ustęp 2 Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216), został złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 15 sierpnia 1974 r. dokument przystąpienia Chile do wymienionej konwencji.
Zgodnie z artykułem 35 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Chile dnia 13 listopada 1974 r.