Przystąpienie Austrii do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.77.563

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 października 1937 r.
w sprawie przystąpienia Austrii do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego, że w wykonaniu postanowień art. 41 konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr 6, poz. 54), oraz w wykonaniu końcowych postanowień protokołów, zmieniających częściowo powyższą konwencję (Dz. U. P. P. z 1931 r. Nr 108, poz. 837), zostało zgłoszone Rządowi Francuskiemu w imieniu Rządu Austriackiego przystąpienie od dnia 3 czerwca 1937 r. do powyższej konwencji i wyżej wymienionych protokołów.