Przyjmowanie przez urzędy pocztowe wkładów oszczędnościowych Pocztowej Kasy Oszczędności opiewających na walutę złotą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.59.428

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 26 maja 1923 r.
w przedmiocie przyjmowania przez urzędy pocztowe wkładów oszczędnościowych Pocztowej Kasy Oszczędności opiewających na walutą złotą.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 19 moja 1920 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności (Dz. U. R. P. № 43 poz. 297) zarządza się. co następuje:
Z dniem 16 czerwca 1923 r. rozpoczną urzędy pocztowe w miejscowościach gdzie jest telegraf państwowy, przyjmowanie wpłat oszczędnościowych za pomocą książeczek wkładkowych Pocztowej Kasy Oszczędności opiewających na walutą złotą i uskutecznianie wypłat z rachunków oszczędnościowych Pocztowej Kasy Oszczędności opiewających na walutę złotą.
Wkłady i zwroty będą zapisywane w książeczkach wkładkowych Pocztowej Kasy Oszczędności w walucie złotej, wpłaty zaś i wypłaty będą uskuteczniane w markach polskich podług bieżącego kursu 6% bonów skarbowych, ustalanego przez Ministra Skarbu.
Najniższa wkładka wynosi 1 złoty polski. Kwoty poniżej 1 złotego mogą być przyjmowane tylko dla zaokrąglenia do całych złotych kwot powstałych z dopisania odsetek, lub przeliczenia marek na złote.

Wypłaty doraźne wolno uskuteczniać tylko w całych złotych, przyczem przynajmniej 1 zł. musi pozostać na oszczędności.

Najwyższą stawkę wpłat w jednym dniu za pomocą książeczki wkładkowej Pocztowej Kasy Oszczędności ustala się na 100 (sto) złotych doraźnych zaś wypłat w urzędach pocztowych na 10 (dziesięć) złotych.

Ogólna wysokość wkładek oszczędnościowych jest nieograniczona. Kwoty ponad 10 zł. tudzież całkowicie wycofane oszczędności nawet poniżej 10 zł. mogą być wypłacone w urzędach pocztowych tylko po uprzedniem wypowiedzeniu w Pocztowej Kasie Oszczędności w Warszawie.

Przekazy na wypłaty z rachunków oszczędnościowych Pocztowej Kasy Oszczędności w walucie złotej będą opiewać na marki, przyczem będzie wymieniona ilość złotych, jaką należy odpisać z książeczki.
Właściciele oszczędności, w markach mogą zażądać przeliczenia ich na walutę złotą. W tym celu winni oni przesłać do Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie książeczkę wkładkową z wypełnionym dowodem wypowiedzenia i poleceniem: "przeliczyć na złote".

Książeczki wkładkowe opiewająca na złote będą doręczone za pośrednictwem urzędów pocztowych, przyczem będzie wymagane ponowne złożenie podpisu na pierwszej stronie książeczki i na karcie informacyjnej.

Do czasu wprowadzenia w obieg waluty złotej jedna osoba może posiadać 2 książeczki wkładkowe Pocztowej Kasy Oszczędności t. j. jedną na walutę markową i jedną na walutę złotą.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem Górnośląskiej części Województwa Śląskiego.