Przyjmowanie przez notariuszów na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej papierów wartościowych celem uiszczenia podatku od darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.37.286

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 maja 1937 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przyjmowaniu przez notariuszów na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej papierów wartościowych celem uiszczenia podatku od darowizn.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych oraz zaległych składek i opłat na rzecz niektórych publicznoprawnych instytucji ubezpieczeń (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 50, poz. 336), art. 7 i 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 5 września 1933 r. o wypuszczeniu pożyczki wewnętrznej (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 503), art. 10 i 23 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 10), oraz art. 42 przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej (załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1923 r. - Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 391) zarządza się co następuje:
Notariusze, mający siedzibę na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej, są obowiązani, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1937 r. o uiszczaniu należności podatkowych papierami wartościowymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 197), przyjmować na poczet podatku od darowizn wraz z państwowym dodatkiem 15%-owym następujące papiery wartościowe:
1)
obligacje 3% państwowej renty ziemskiej I i II serii od każdej osoby obowiązanej (bezpośrednio lub solidarnie z inną osobą) do uiszczenia podatku od darowizn, która wykaże, że ona lub jej spadkodawca otrzymali dane obligacje tytułem wynagrodzenia za nieruchomości przymusowo od nich wykupione lub też jako spłatę ich wierzytelności w wyniku przeprowadzonego przez sąd rozdziału wynagrodzenia,
2)
obligacje 6% pożyczki wewnętrznej (6% pożyczki narodowej) od każdej osoby obowiązanej (bezpośrednio lub solidarnie z inną osobą) do uiszczenia podatku od darowizn, która bądź jest pierwonabywcą obligacji bądź nabyła obligację na zasadzie formalnego przelewu w myśl obowiązujących przepisów o obrocie obligacjami wymienionej pożyczki, bądź wykazała, że obligację otrzymała tytułem spadku lub legatu po osobie wymienionej w obligacji,
3)
obligacje 4% pożyczki konsolidacyjnej, przy czym od każdej z osób obdarowanych na mocy tej samej umowy darowizny nie można przyjąć więcej niż obligacje wartości nominalnej 25.000 zł,
4)
złote 41/2% listy zastawne Państwowego Banku Rolnego od każdej osoby obowiązanej (bezpośrednio lub solidarnie z inną osobą) do uiszczenia podatku od darowizn, która wykaże, że ona lub jej spadkodawca otrzymali dane listy tytułem wynagrodzenia za grunty sprzedane z parcelacji od nabywców, którym zostały udzielone pożyczki w tych listach.
Papierami wartościowymi wymienionymi w § 1 może być uiszczony tylko podatek państwowy. Dodatek komunalny powinien być uiszczony gotówką.
Będą przyjmowane tylko papiery wartościowe zaopatrzone we wszystkie kupony z niezapadłymi terminami płatności.

Wartość bieżącego kuponu po dzień przyjęcia obligacyj na spłatę należności podatkowej zalicza się na poczet spłacanej należności, przy czym tę wartość traktuje się jako wpłatę gotówkową. Wartość ta może więc być zaliczona również na poczet dodatku komunalnego. Jeśli np. podatek, wraz z dodatkiem 15%-owym tudzież z dodatkiem komunalnym, należny od jednej z osób obdarowanych na mocy tej samej umowy darowizny, wynosi 30.000 zł i osoba ta złożyła obligacje 4% pożyczki konsolidacyjnej wartości nominalnej 25.000 zł, to wartość bieżącego kuponu zalicza się na poczet 5.000 zł, o które należność przewyższa najwyższą dopuszczalną granicę spłacenia obligacjami.

Przy obliczaniu wartości bieżącego kuponu 3% państwowej renty ziemskiej należy posiłkować się następującą formułką:

1 x il. szt. oblig., licząc, że wszystkie są po 50 zł x il. dni

240

Wstawia się ilość dni, które upłynęły od daty płatności ostatniego kuponu już płatnego łącznie z dniem jego płatności, nie wliczając dnia złożenia obligacyj, oraz licząc każdy miesiąc pełny, który już upłynął, w ilości dni 30.

Przykład: Płatnik, składa w dniu 23 sierpnia obligacje 3% państwowej renty ziemskiej wartości nominalnej 3.200 zł; obliczenie

Liczba 240, znajdująca się w powyższej formułce w mianowniku, zostaje zastąpiona: co do obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej liczbą 120, co do obligacyj 4% pożyczki konsolidacyjnej liczbą 180, co do złotych 41/2% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego liczbą 160.

Jeśli suma nominalna obligacji, które płatnik chce złożyć, łącznie z wartością bieżącego kuponu, przewyższa sumę należności podatkowej, to należy przyjąć od płatnika mniejszą sumę w obligacjach, kwotę zaś, której brakuje, pobrać w gotówce.
Papiery wartościowe, przyjęte na podatek od darowizn, notariusze odsyłają w trybie, przewidzianym, w § 64 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 października 1932 r., zawierającego przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr 99, poz. 842), do kasy urzędu skarbowego, przy czym w deklaracji wzór Nr 4, przewidzianej powyższym rozporządzeniem, suma przyjętych obligacji powinna być wykazywana osobno od sumy podatku, przyjętego w gotówce.

Ponadto należy wyszczególnić w tej deklaracji rodzaje, ilość i numery papierów wartościowych według poszczególnych odcinków, ilość kuponów oraz imiona i nazwiska osób, od których przyjęto papiery wartościowe.

W rubryce "Uwagi" wykazu wpływów, prowadzonego w myśl § 63 powołanego rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 października 1932 r., należy podawać nominalną sumę przyjętych obligacji oraz ilość kuponów, znajdujących się przy tych obligacjach.

Co do uiszczania podatku od darowizn obligacjami 5% państwowej renty ziemskiej serii I ma zastosowanie § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 197).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1935 r. o przyjmowaniu przez notariuszy na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej obligacyj 6% Pożyczki Narodowej na pokrycie należności z tytułu podatku od darowizn (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 172).