Przyjęcie przez Bahrajn, Katar i Oman Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.20.149

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 kwietnia 1972 r.
w sprawie przyjęcia przez Bahrajn, Katar i Oman Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Konwencja dotycząca utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzona w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 63, poz. 311), została podpisana oraz zostały złożone Rządowi Wielkiej Brytanii dokumenty przyjęcia powyższej konwencji przez następujące państwa w niżej podanych datach:
Bahrajn dnia 18 stycznia 1972 r.,

Katar dnia 27 stycznia 1972 r.,

Oman dnia 10 lutego 1972 r.

Zgodnie z artykułem XV Konwencji weszła ona w życie w stosunku do Bahrajnu dnia 18 stycznia 1972 r., w stosunku do Kataru dnia 27 stycznia 1972 r. i w stosunku do Omanu dnia 10 lutego 1972 r.