Art. 9. - [Szczególny charakter Spółki Celowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  9.  [Szczególny charakter Spółki Celowej]
1. 
Spółka Celowa nie może:
1)
prowadzić działalności innej niż wynikająca z przepisów ustawy;
2)
tworzyć innych podmiotów;
3)
nabywać akcji, udziałów lub podobnych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach.
2. 
W stosunku do Spółki Celowej nie wszczyna się postępowania restrukturyzacyjnego.
3. 
Nie można ogłosić upadłości Spółki Celowej.
4. 
Nie można obciążyć udziałów w Spółce Celowej.