Art. 8. - [Skład organów Spółki Celowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  8.  [Skład organów Spółki Celowej]
1. 
Zarząd Spółki Celowej składa się z nie więcej niż 3 osób.
2. 
Rada Nadzorcza Spółki Celowej składa się z 6 osób.
3. 
W skład Rady Nadzorczej Spółki Celowej wchodzą:
1)
po 1 osobie wskazanej przez:
a)
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
Prezesa Rady Ministrów,
c)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
d)
Prezydenta m.st. Warszawy;
2)
2 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. 
Do osób pełniących funkcje w zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki Celowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), z tym że wysokość części stałej wynagrodzenia członków zarządu Spółki Celowej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 tej ustawy, nie może przekroczyć pięciokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.