Art. 40. - [Wygaśnięcie trwałego zarządu, umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  40.  [Wygaśnięcie trwałego zarządu, umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia]
1. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stanowi podstawę do wydania przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach, o których mowa w art. 37 ust. 3.
2. 
Jeżeli nieruchomość, o której mowa w art. 37 ust. 3, została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Spółkę Celową umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa. Podmiotem reprezentującym Skarb Państwa jest Spółka Celowa.