Art. 14. - [Rozwiązanie Spółki Celowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  14.  [Rozwiązanie Spółki Celowej]
1. 
Skarb Państwa rozwiązuje Spółkę Celową po zrealizowaniu celu, dla którego została utworzona.
2. 
Oświadczenie woli o rozwiązaniu Spółki Celowej w imieniu Skarbu Państwa składa minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w formie aktu notarialnego.
3. 
Z dniem rozwiązania Spółki Celowej wszelkie prawa z tytułu rękojmi i gwarancji przechodzą na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.