Art. 13. - [Udzielenie Spółce Celowej niezbędnych pełnomocnictw] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  13.  [Udzielenie Spółce Celowej niezbędnych pełnomocnictw]

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela Spółce Celowej pełnomocnictw niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji oraz wykonania zadań powierzonych Spółce Celowej w umowie, o której mowa w art. 12.