Art. 12. - [Umowa o powierzenie zadań Spółce Celowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  12.  [Umowa o powierzenie zadań Spółce Celowej]
1. 
Powierzenie Spółce Celowej zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2, następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a Spółką Celową. Spółka Celowa wykonuje powierzone jej zadania w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.
2. 
W umowie określa się w szczególności:
1)
inwestycje powierzone Spółce Celowej do przygotowania i realizacji oraz zakres czynności wykonywanych przez Spółkę Celową, a także zakres uprawnień i obowiązków Spółki Celowej z tym związanych;
2)
zasady stosowania materiałów i technik przy odbudowie obiektów, o których mowa w art. 2 pkt 1;
3)
sposób sprawowania kontroli wykonania zadań powierzonych Spółce Celowej;
4)
harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji powierzonych Spółce Celowej;
5)
termin wykonania zadań powierzonych Spółce Celowej;
6)
łączną wartość środków finansowych przewidzianych na przygotowanie i realizację inwestycji, z uwzględnieniem warunków, terminów i sposobów ich przekazywania wykonawcom dostaw, usług i robót budowlanych, niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji;
7)
wykaz powierzonych Spółce Celowej nieruchomości i innych rzeczy stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do przygotowania lub realizacji inwestycji, ze wskazaniem rodzaju stosunku zobowiązaniowego dającego Spółce Celowej prawo do dysponowania tymi nieruchomościami na cele budowlane;
8)
warunki korzystania przez Spółkę Celową z nieruchomości i innych rzeczy, o których mowa w pkt 7;
9)
sposób zwrotu nieruchomości i innych rzeczy, o których mowa w pkt 7, oraz dokumentacji dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji po wykonaniu zadań powierzonych Spółce Celowej;
10)
sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 5 i 6;
11)
zasady odpowiedzialności stron w przypadku niewykonania umowy w całości albo w części oraz w przypadku nienależytego wykonania umowy;
12)
zadania, których realizacja będzie wymagała zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
13)
koszty działalności Spółki Celowej;
14)
zasady sprawozdawczości dotyczącej wykonywania przez Spółkę Celową powierzonych zadań;
15)
warunki i tryb zmiany oraz rozwiązania umowy;
16)
zasady wzajemnych rozliczeń w przypadku rozwiązania umowy;
17)
postanowienia dotyczące kontroli wewnętrznej.
3. 
W umowie można zastrzec, że wszystkie albo niektóre umowy zawierane z wykonawcami robót budowlanych, dostaw i usług będą wymagały zgody Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. 
Umowę sporządza się w formie pisemnej. Projekt umowy sporządza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5. 
Do powierzenia Spółce Celowej zadań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.