Przeznaczenie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na odprawy dla pracowników przemysłu obronnego. - Dz.U.1999.98.1148 - OpenLEX

Przeznaczenie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na odprawy dla pracowników przemysłu obronnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.98.1148

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 8 grudnia 1999 r.
w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na odprawy dla pracowników przemysłu obronnego. *

Na podstawie art. 3 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 137, poz. 887) oraz w związku z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932) zarządza się, co następuje:
1.
Niewypłacalnymi pracodawcami dla celów przewidzianych w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932) są podmioty gospodarki narodowej określone w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 363).
2.
Za dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, o której mowa w ust. 1, uważa się datę wejścia w życie rozporządzenia.
Zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podlega niezaspokojone roszczenie pracownicze, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. h) ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 137, poz. 887), należne pracownikom podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy po ustaniu stosunku pracy z tytułu zwolnień grupowych są uprawnieni do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, przewidzianych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) i w aktach do niej wykonawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Z dniem 1 października 2002 r. nin. rozporządzenie traci moc w części wydanej na podstawie art. 6b ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.02.9.85) w związku z uchyleniem tego przepisu przez art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U.02.155.1287).