Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.6.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
NACZELNEGO NADZWYCZAJNEGO KOMISARZA DO WALKI Z EPIDEMJAMI
z dnia 11 stycznia 1922 r.
w przedmiocie przewożenia zwłok.

Na zasadzie p. C. art. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami grożącemi Państwu kląska powszechną (Dz. U. R. P. № 61, poz. 388) zarządza co następuje:
§  1. Zabrania się przewożenia zwłok na obszarze województw: białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, jak również wywożenia zwłok z tych województw.
§  2. Winni przekroczenia niniejszego rozporządzenia będą karani w myśl art. 8 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 61, poz. 388).
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życia z dniem ogłoszenia.