Art. 114. - [Wpływy z tytułu kar pieniężnych] - Przewóz towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2147 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2022 r.
Art.  114.  [Wpływy z tytułu kar pieniężnych]
1. 
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 107 i art. 112a, nakładanych przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, stanowią wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717, 802 i 2165 oraz z 2022 r. poz. 640 i 1561).
2. 
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w:
1)
art. 107, nakładanych przez organy wymienione w art. 107 ust. 4 pkt 2-6,
2)
art. 108,
3)
art. 112a, nakładanych przez organy wyspecjalizowane inne niż wymienione w ust. 1

- stanowią dochód budżetu państwa.