Art. 96. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  96.
1.
Kolej jest zwolniona od odpowiedzialności za szkody, spowodowane przez jedną lub kilka następujących przyczyn:
1)
niebezpieczeństwo połączone z przewozem w wagonach niekrytych, na jakie narażone są rzeczy przewożone w ten sposób na podstawie przepisów lub umowy zawartej z nadawcą i wyrażonej w liście przewozowym;
2)
niebezpieczeństwo wynikające z braku lub wadliwości opakowania rzeczy, które ze względu na swe naturalne właściwości narażone są w tych warunkach na zaginięcie lub uszkodzenie, o ile brak lub wadliwość opakowania zostały stwierdzone w liście przewozowym przy nadaniu albo też jeżeli kolej udowodni, że brak lub wadliwość opakowania istniały przy nadaniu przesyłki;
3)
niebezpieczeństwo połączone z czynnościami załadowania lub wyładowania bądź wynikające z wadliwego załadowania, na jakie narażone są rzeczy ładowane przez nadawcę lub wyładowywane przez odbiorcę na podstawie przepisów albo na podstawie umowy zawartej z nadawcą i wyrażonej w dokumencie przewozowym bądź też na podstawie umowy zawartej z odbiorcą;
4)
szczególne niebezpieczeństwo, na jakie narażone są niektóre rzeczy z powodu swych naturalnych właściwości, mogące spowodować całkowite lub częściowe zaginięcie albo uszkodzenie, np. przez połamanie, rdzę, samoistne wewnętrzne zepsucie, nadzwyczajny wyciek, rozsypanie itp.;
5)
niebezpieczeństwo wynikające z nadania rzeczy wyłączonych od przewozu pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną bądź rzeczy przyjmowanych do przewozu tylko pod pewnymi warunkami pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną albo też bez zachowania przez nadawcę przepisanych środków ostrożności;
6)
szczególne niebezpieczeństwo, na które narażone są żywe zwierzęta przy przewozie;
7)
niebezpieczeństwo, któremu miał zapobiec dozorca zwierząt żywych lub rzeczy, jeżeli przewóz zwierząt lub rzeczy odbywa się pod dozorem.
2.
Jeżeli z okoliczności danego przypadku wynika, że szkoda mogła wyniknąć z jednej lub kilku przyczyn wymienionych w ust. 1, istnieje domniemanie, że szkoda wynikła z tych przyczyn, dopóki osoba uprawniona nie udowodni innej przyczyny powstania szkody. Domniemania tego nie stosuje się w przypadku przewidzianym w ust. 1 pkt 1 w razie nadmiernego ubytku lub zaginięcia całych sztuk.
3.
Jeżeli kolej dostarczy nadawcy przykrycia (opon) na jego żądanie, nie ponosi ona większej odpowiedzialności niż przy przewozie rzeczy w wagonach niekrytych bez przykrycia.