Art. 88. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  88.

Za śmierć, uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, którym uległ podróżny, oraz za poniesione w związku z tym szkody kolej odpowiada według przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy posługiwaniu się mechanicznymi środkami komunikacji poruszanymi za pomocą sił przyrody.