Art. 35. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  35.
1.
Kolej może zarządzić, aby dowóz ładunków na teren stacji następował po uprzednim sprawdzeniu przez kolej listu przewozowego i wyrażeniu przez nią w tym liście zgody na przyjęcie ładunków do przewozu w określonym dniu.
2.
Kolej może zezwolić na dowiezienie ładunków przed dniem wyznaczonym na załadowanie. Ładunki takie przyjmuje się na skład w miarę posiadania wolnych pomieszczeń na stacji nadania.