Art. 124. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  124.

Minister Kolei określi warunki, jakim powinny odpowiadać reklamacje i wezwania do zapłaty, oraz szczegółowy tryb załatwiania reklamacji.