Art. 104. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  104.
1.
Kolej ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek:
1)
wydania przesyłki bez pobrania zaliczenia;
2)
niewykonania zleceń nadawcy lub odbiorcy, o ile w przepisach wydanych na podstawie niniejszego dekretu nie są przewidziane warunki zwalniające kolej od odpowiedzialności;
3)
zagubienia załączników dołączonych w myśl obowiązujących przepisów do dokumentu przewozowego;
4)
innych przypadków, przewidzianych w przepisach.
2.
Odszkodowanie za szkody przewidziane w ust. 1 oblicza się według ogólnych przepisów o wynagrodzeniu szkody, z tym że w przypadku określonym:
1)
w pkt 1 - najwyższą granicę odszkodowania stanowi suma zaliczenia;
2)
w pkt 3 - nie może ono być wyższe od odszkodowania, jakie by kolej musiała zapłacić w razie całkowitego zaginięcia przesyłki, do której te dokumenty się odnoszą.