Art. 102. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  102.
1.
W razie opóźnionego wydania przesyłki bagażowej kolej obowiązana jest zapłacić odszkodowanie w wysokości 10% przewoźnego za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 50% przewoźnego.
2.
W razie przekroczenia terminu dostawy przesyłek ekspresowych lub towarowych, jeżeli osoba uprawniona nie udowodni, że wskutek przekroczenia terminu dostawy powstała szkoda, kolej obowiązana jest zapłacić 10% przewoźnego jako odszkodowanie za każdą dziesiątą część przekroczenia terminu dostawy. Niepełne dziesiąte części terminu dostawy uważa się za pełne. Odszkodowanie nie powinno jednak przewyższać 50% przewoźnego.
3.
Jeżeli udowodniono, że wskutek przekroczenia terminu dostawy wynikła szkoda, kolej obowiązana jest zapłacić odszkodowanie, które nie może jednak przewyższać całkowitej sumy przewoźnego.
4.
Ponadto obowiązują następujące zasady:
1)
w razie wypłacenia odszkodowania za całkowite zaginięcie przesyłki nie można żądać odszkodowań przewidzianych w ust. 1, 2 i 3;
2)
w razie częściowego zaginięcia przesyłki odszkodowanie za przekroczenie terminu dostawy kolej obowiązana jest zapłacić za nie zaginioną część przesyłki;
3)
w razie uszkodzenia przesyłki odszkodowanie za przekroczenie terminu dostawy dodaje się do sumy odszkodowania przewidzianego w art. 101;
4)
jeżeli jednak osoba uprawniona udowodni, że wskutek przekroczenia terminu dostawy nastąpiła także szkoda w przesyłce, kolej obowiązana jest zapłacić odszkodowanie według art. 100 i 101;
5)
ogólna suma odszkodowania przewidziana w ust. 1, 2 i 3 łącznie z sumami przewidzianymi w art. 100 i 101 nie może przekraczać sumy odszkodowania, którą należałoby zapłacić w razie całkowitego zaginięcia przesyłki.