Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.259

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż1)

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, w tym:
1) powoływania i pracy komisji przetargowej;
2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.
§  2.
1. Dla każdego przetargu organ koncesyjny opracowuje szczegółowe warunki przetargu.
2. Szczegółowe warunki przetargu zawierają w szczególności:
1) określenie przedmiotu przetargu;
2) wymagania dotyczące treści oferty;
3) wymagania, jakie powinien spełniać podmiot zainteresowany złożeniem oferty;
4) informacje o dokumentach, jakie ma dostarczyć podmiot zainteresowany złożeniem oferty w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków, w tym wypis z rejestru przedsiębiorców kraju, w którym podmiot zainteresowany złożeniem oferty jest zarejestrowany, oraz oświadczenie, że podmiot zainteresowany złożeniem oferty spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3;
5) obiektywne kryteria oceny ofert, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, oraz określenie ich znaczenia zapewniające spełnienie zasad uczciwej konkurencji;
6) określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert;
7) wzór koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów albo wydobywanie węglowodorów ze złóż;
8) wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego.
3. Podmiot zainteresowany złożeniem oferty może zwrócić się do organu koncesyjnego o wyjaśnienie szczegółowych warunków przetargu, jednakże nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Organ koncesyjny udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu koncesyjnego treść wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienie to jest wiążące dla wszystkich podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty.
5. W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść szczegółowych warunków przetargu. Dokonaną w ten sposób zmianę organ koncesyjny udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu koncesyjnego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest ona wiążąca dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty.
6. W przypadku dokonania zmiany treści szczegółowych warunków przetargu organ koncesyjny przedłuża odpowiednio termin składania ofert w celu umożliwienia podmiotom zainteresowanym złożeniem oferty uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 4, albo zmiany treści szczegółowych warunków przetargu, o której mowa w ust. 5.
§  3. Organ koncesyjny udostępnia dokumentację zawierającą dane o przestrzeni będącej przedmiotem przetargu, a także dane dotyczące terenu położonego nad tą przestrzenią.
§  4.
1. Oferta na udzielenie koncesji powinna określać:
1) nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty;
2) przedmiot przetargu;
3) przestrzeń, w granicach której ma być udzielona koncesja, oraz ustanowione użytkowanie górnicze;
4) techniczne i finansowe możliwości podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty;
5) zakres, harmonogram i sposób prowadzenia działalności, na którą ma być udzielona koncesja;
6) proponowaną wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego;
7) strukturę kapitałową spółki, a w przypadku spółek akcyjnych strukturę akcjonariatu.
2. Podmiot zainteresowany złożeniem oferty może, z własnej inicjatywy, przedstawić w ofercie dodatkowe informacje, niewymienione w ust. 1.
3. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą (firmą) i adresem podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty oraz określeniem przedmiotu przetargu.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę.
5. Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert zwraca się oferentowi bez otwierania.
6. Ofertę niespełniającą wymagań określonych w szczegółowych warunkach przetargu odrzuca się.
§  5.
1. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 90 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia o przetargu.
2. Oferent pozostaje związany ofertą przez 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2, przez 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert dodatkowych, jednakże nie dłużej niż do zakończenia przetargu.
§  6.
1. W celu przeprowadzenia przetargu i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty organ koncesyjny powołuje komisję przetargową w składzie co najmniej trzech osób.
2. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby, które:
1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego pełnomocnikiem lub członkami władz oferentów ubiegających się o uzyskanie koncesji;
2) przed upływem trzech lat od dnia ogłoszenia przetargu pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo były członkami władz osób prawnych ubiegających się o uzyskanie koncesji;
3) pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
3. Organ koncesyjny wyklucza ze składu komisji przetargowej członka komisji, który nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 2, i w jego miejsce powołuje niezwłocznie nowego członka komisji. Do czasu powołania nowego członka komisji organ koncesyjny zawiesza postępowanie przetargowe.
4. Czynności podjęte przez komisję przetargową z udziałem wykluczonego członka powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania przetargowego.
§  7.
1. Przetarg składa się z części z udziałem oferentów i bez udziału oferentów.
2. W części przetargu z udziałem oferentów komisja przetargowa wykonuje następujące czynności:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;
2) ogłasza liczbę złożonych ofert, otwiera oferty i podaje nazwy (firmy) oferentów.
3. W części przetargu z udziałem oferentów członkowie komisji przetargowej, po zapoznaniu się z nazwami (firmami) oferentów, składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 2. Komisja przetargowa doręcza oświadczenia organowi koncesyjnemu.
4. W części przetargu bez udziału oferentów komisja przetargowa wykonuje następujące czynności:
1) ustala, czy złożone oferty spełniają wymagania szczegółowych warunków przetargu;
2) dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty;
3) określa kolejność pozostałych ofert.
5. W toku dokonywania oceny ofert komisja przetargowa może wezwać oferentów do udzielenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
§  8.
1. Komisja przetargowa przedkłada organowi koncesyjnemu do zatwierdzenia protokół z przebiegu przetargu, który zawiera w szczególności:
1) określenie przedmiotu przetargu;
2) oznaczenie miejsca i czasu trwania przetargu;
3) imiona i nazwiska członków komisji przetargowej;
4) liczbę złożonych ofert i nazwy (firmy) oferentów;
5) wskazanie ofert, które zostały zwrócone lub odrzucone, wraz z uzasadnieniem;
6) wyjaśnienia oferentów dotyczące treści złożonych przez nich ofert;
7) oceny wszystkich złożonych w terminie ofert, które nie zostały odrzucone, wraz z ich uzasadnieniem, jak również ranking ofert sporządzony na podstawie przyznanych ocen w kolejności od oferty, która otrzymała ocenę najwyższą (oferta najkorzystniejsza), do oferty, która otrzymała ocenę najniższą (oferta najmniej korzystna);
8) wskazanie najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
2. Protokół z przebiegu przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji przetargowej. W razie odmowy podpisania protokołu przez członka komisji przetargowej komisja czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu członek komisji przetargowej przedstawia swoje stanowisko na piśmie organowi koncesyjnemu.
3. Protokół z przebiegu przetargu, oferty oraz wszystkie dokumenty dotyczące przetargu są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli oferent, składając ofertę, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
4. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje po dokonaniu przez organ koncesyjny wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem wniesionych i rozpatrzonych protestów, o których mowa w § 13. Zakończenie prac komisji przetargowej nie może nastąpić przed rozpatrzeniem protestów, powtórzeniem oprotestowanych czynności oraz podpisaniem protokołu z przeprowadzenia tych czynności.
§  9.
1. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę komisji przetargowej, przyznaną na podstawie obiektywnych kryteriów oraz ich znaczenia określonych w szczegółowych warunkach przetargu.
2. W przypadku gdyby dwie lub więcej ofert otrzymało jednakową ocenę, zgodnie z ust. 1, organ koncesyjny wzywa oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez organ koncesyjny ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą być mniej korzystne niż oferty złożone przez danego oferenta w terminie składania ofert. Do ofert dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3-5.
§  10.
1. Przetarg unieważnia się, w przypadku gdy nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty zostały odrzucone albo zwrócone.
2. O unieważnieniu przetargu organ koncesyjny powiadamia na piśmie wszystkich oferentów.
§  11.
1. Zakończeniem przetargu jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Zakończenie przetargu nie może przypadać po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert.
3. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2, zakończenie przetargu nie może przypadać po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert dodatkowych.
§  12. O wynikach przetargu organ koncesyjny niezwłocznie powiadamia na piśmie oferentów.
§  13.
1. Wobec czynności podjętych w postępowaniu przetargowym oferenci mają prawo wniesienia protestu do organu koncesyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o jego wynikach.
2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
3. Organ koncesyjny rozpatruje protest najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia, powiadamiając niezwłocznie oferentów o jego wyniku.
4. W przypadku uwzględnienia protestu przez organ koncesyjny oprotestowaną czynność powtarza się. Przepisy § 8 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 262).