Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1528

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2012 r.
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) autentyczności pochodzenia faktury - rozumie się przez to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury;
2) integralności treści faktury - rozumie się przez to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.