§ 1. - Przerachowanie wkładek oszczędnościowych złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.50.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1927 r.
§  1.
Posiadacze wkładek oszczędnościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności nie podjętych przed dniem 19 sierpnia 1925 r. jako dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 83, poz. 563), a pochodzących z przerachowania na marki polskie pełnowartościowych walut zagranicznych wpłaconych za pośrednictwem konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej względnie za pośrednictwem instytucyj kredytowych do b. Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej lub innej polskiej państwowej instytucji kredytowej w walucie pełnowartościowej, z poleceniem zapisania wpłaconej kwoty na rachunek oszczędnościowy w Pocztowej Kasie Oszczędności, winni w terminie nie późniejszym, niż jeden rok od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia wnieść do Dyrekcji Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie podania o przerachowanie swych wkładek w myśl przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r.