Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1676 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 listopada 2010 r.
w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych

Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szkolenia osób, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 853/2004", w załączniku III w sekcji IV w rozdziale I w ust. 1, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zwanych dalej "myśliwymi";
2) szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania szkolenia myśliwych, w tym minimalne kwalifikacje osób przeprowadzających to szkolenie;
3) wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia myśliwych;
4) wzór oświadczenia, o którym mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale II w ust. 4 w lit. a, zwanego dalej "oświadczeniem o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia";
5) sposób przekazywania informacji, o których mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale II w ust. 4 w lit. b oraz w rozdziale III w ust. 2.
§  2.  Szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szkolenia myśliwych, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Szkolenie myśliwych jest prowadzone w formie kursu, zakończonego wydaniem przez podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia myśliwych zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia.
2.  Szkolenie myśliwych odbywa się w wymiarze co najmniej 16 godzin.
3.  Myśliwi posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku weterynaria są zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia.
4.  Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia myśliwych jest ważne przez okres 10 lat od dnia jego wydania.
5.  Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia myśliwych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
6.  Podmiot przeprowadzający szkolenie myśliwych przekazuje kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii upoważniającemu ten podmiot do prowadzenia szkolenia myśliwych oraz, w przypadku, o którym mowa w § 4, wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia myśliwych, niezwłocznie po jego wydaniu.
7.  Wojewódzki lekarz weterynarii upoważniający dany podmiot do prowadzenia szkolenia myśliwych, wojewódzki lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia myśliwych, o którym mowa w § 4, oraz podmiot przeprowadzający szkolenie myśliwych przechowują kopie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia przez okres 10 lat od dnia jego wydania.
8.  Wojewódzki lekarz weterynarii udostępnia przedstawicielowi dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego informacje o podmiotach upoważnionych do prowadzenia szkolenia myśliwych.
§  4.  Podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia myśliwych zamierzający przeprowadzić to szkolenie na obszarze województwa innego niż województwo, w którym ten podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, informuje o tym fakcie wojewódzkiego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tego szkolenia, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia.
§  5.  Osoby przeprowadzające szkolenie myśliwych powinny posiadać dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku odpowiednim do zakresu tematów, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w szczególności:
1) weterynaria;
2) zootechnika;
3) biologia;
4) lekarskim;
5) ochrona środowiska;
6) leśnictwo.
§  6.  Wzór oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Przeszkolony myśliwy albo myśliwy, o którym mowa w § 3 ust. 3, wypełnia część A I oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia, w przypadku gdy:
1) bezpośrednio przed odstrzałem zwierzę nie wykazywało żadnego nietypowego zachowania;
2) po odstrzale zwierzęcia dokonał oględzin tuszy i narządów wewnętrznych, podczas których nie stwierdził występowania żadnych nietypowych cech;
3) zwierzę zostało odstrzelone w miejscu, co do którego nie ma podejrzeń o skażenie środowiska.
2.  Przeszkolony myśliwy albo myśliwy, o którym mowa w § 3 ust. 3, wypełnia część A II oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy za zgodą powiatowego lekarza weterynarii, wydaną w drodze decyzji administracyjnej dla koła łowieckiego albo ośrodka hodowli zwierzyny, będących, zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego, odpowiednio dzierżawcą albo zarządcą obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonał odstrzału zwierzęcia łownego wrażliwego na włośnicę, przekazał głowę tego zwierzęcia łownego w celu wytworzenia trofeum myśliwskiego do przedsiębiorstwa lub zakładu, zatwierdzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009".
3.  Przeszkolony myśliwy albo myśliwy, o którym mowa w § 3 ust. 3, wypełnia część B oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:
1) bezpośrednio przed odstrzałem zwierzę wykazywało nietypowe zachowanie;
2) po odstrzale zwierzęcia dokonał oględzin tuszy i narządów wewnętrznych, podczas których stwierdził występowanie nietypowych cech, lub
3) zwierzę zostało odstrzelone w miejscu, co do którego istnieje podejrzenie o skażenie środowiska.
§  8. 
1.  W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1, oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia dołącza się do tuszy odstrzelonego zwierzęcia albo jednej z tusz, jeżeli jest ono wypełnione dla większej liczby tusz zwierząt łownych, w celu umożliwienia uwzględnienia informacji w nim zawartych urzędowemu lekarzowi weterynarii podczas przeprowadzania badania i oceny mięsa.
2.  Kopię oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się w dokumentacji właściwego ze względu na miejsce odstrzelenia zwierzęcia dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
3.  W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2, kopię oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się również do przedsiębiorstwa lub zakładu, zatwierdzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009.
4.  W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3, oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia sporządza się oddzielnie dla każdego odstrzelonego zwierzęcia i dołącza się do tuszy tego zwierzęcia w celu umożliwienia uwzględnienia informacji w nim zawartych urzędowemu lekarzowi weterynarii podczas przeprowadzania badania i oceny mięsa.
5.  Kopię oświadczenia, o którym mowa w ust. 4:
1) przekazuje się niezwłocznie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce odstrzelenia zwierzęcia;
2) pozostawia się w dokumentacji właściwego ze względu na miejsce odstrzelenia zwierzęcia dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
§  9. 
1.  Informacje, o których mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale III w ust. 2, przeszkolony myśliwy albo myśliwy, o którym mowa w § 3 ust. 3, przekazuje właściwemu ze względu na miejsce odstrzelenia drobnej zwierzyny łownej powiatowemu lekarzowi weterynarii.
2.  Wraz z informacjami, o których mowa w ust. 1, przekazuje się ponadto:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres przeszkolonego myśliwego albo myśliwego, o którym mowa w § 3 ust. 3;
2) liczbę odstrzelonych zwierząt;
3) miejsce, datę i godzinę odstrzału;
4) inne szczegółowe informacje dotyczące rodzaju stwierdzonych przez przeszkolonego myśliwego albo myśliwego, o którym mowa w § 3 ust. 3, nietypowych zmian podczas przeprowadzania oględzin tuszy drobnej zwierzyny łownej.
§  10.  Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia myśliwych, wydane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. z 2007 r. poz. 39), zachowują ważność przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  11.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. z 2007 r. poz. 39).
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATÓW, JAKI POWINIEN ZAWIERAĆ PROGRAM SZKOLENIA MYŚLIWYCH

1. Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii oraz behawioryzmu zwierząt łownych, w tym nietypowych zachowań związanych z chorobami zwierząt.
2. Podstawowe wiadomości z zakresu epizootiologii zwierząt łownych.
3. Występowanie chorób odzwierzęcych w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Występowanie chorób zakaźnych zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Parazytozy wspólne dla ludzi i zwierząt łownych.
6. Postępowanie z odstrzelonym zwierzęciem na łowisku, podczas składowania i transportu.
7. Postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, powstałymi przy pozyskiwaniu zwierząt łownych.
8. Najczęściej występujące zmiany anatomopatologiczne u odstrzelonych zwierząt łownych.
9. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz wymagań, jakie powinny być spełnione przez mięso zwierząt łownych wprowadzane na rynek.
10. Podstawowe wiadomości dotyczące skażeń środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

ZAŚWIADCZENIE NR …….

POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE SZKOLENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

grafika

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2018.1250).