Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.897

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.

Rozdział  8

Przepisy przejściowe i końcowe

§  43.  Rozporządzenie stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych w dniu jego wejścia w życie.
§  44.  W sprawach nieuregulowanych rozporządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  45.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1015 i 1441, z 2003 r. poz. 2188, z 2007 r. poz. 284, z 2010 r. poz. 958, z 2012 r. poz. 935, z 2013 r. poz. 1707 oraz z 2018 r. poz. 877), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1091).